ค้นหาตามเงื่อนไข
คลินิก
เวชกรรม
เวชกรรมเฉพาะทาง
ทันตกรรม
ทันตกรรมเฉพาะทาง
พยาบาล/ผดุงครรภ์
กายภาพบำบัด
เทคนิคการแพทย์
การแพทย์แผนไทย
แผนไทยประยุกต์
สหคลินิก
ทุกประเภท
ร้านขายยา
แผนปัจจุบัน
แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
บรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
แผนโบราณ
ทุกประเภท
 
 
 
 
 
 
 a
คลินิกเฉพาะทาง
ค้นหาตามชื่อ
     

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ

ปิด X
 

โปรดทราบ

โครงการจัดเก็บพิกัดคลินิกและร้านขายยา
จังหวัดที่ต้องการส่งข้อมูลรูปภาพ หากไม่สะดวกส่งเป็นอีเมล์
สามารถส่งเป็นแผ่นซีดีบรรจุรูปภาพดังกล่าวมาที่
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.