สถานการณ์ข้อมูลทรัพยากร ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล
เตียงว่างทั้งหมด (เตียง)
12,945
Ventilator (เครื่อง)
8,589
Favipiravir
ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล
PPE (Cover All)
424,324
หน้ากาก N95 (ชิ้น)
669,597
หน้ากากอนามัย (ชิ้น)
55,611,561
รายหน่วยบริการ
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th