สถานการณ์ข้อมูลทรัพยากร ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

ดาวน์โหลดข้อมูล
เตียงว่างทั้งหมด (เตียง)
12,817
Ventilator (เครื่อง)
9,603
Favipiravir
ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล
PPE (Cover All)
497,075
หน้ากาก N95 (ชิ้น)
729,697
หน้ากากอนามัย (ชิ้น)
44,646,088
รายหน่วยบริการ
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th