สถานการณ์ข้อมูลทรัพยากร ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล
เตียงว่างทั้งหมด (เตียง)
12,751
Ventilator (เครื่อง)
8,708
Favipiravir
ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล
PPE (Cover All)
553,105
หน้ากาก N95 (ชิ้น)
718,092
หน้ากากอนามัย (ชิ้น)
48,438,086
รายหน่วยบริการ
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th