สถานการณ์ข้อมูลทรัพยากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล
เตียงว่างทั้งหมด (เตียง)
12,911
Ventilator (เครื่อง)
8,586
Favipiravir
ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล
PPE (Cover All)
425,770
หน้ากาก N95 (ชิ้น)
674,320
หน้ากากอนามัย (ชิ้น)
54,620,911
รายหน่วยบริการ
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th