สถานการณ์ข้อมูลทรัพยากร ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล
เตียงว่างทั้งหมด (เตียง)
1,648
Ventilator (เครื่อง)
8,520
Favipiravir
ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล
PPE (Cover All)
301,311
หน้ากาก N95 (ชิ้น)
477,075
หน้ากากอนามัย (ชิ้น)
28,377,327
รายหน่วยบริการ
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th