สถานการณ์ข้อมูลทรัพยากร ณ วันที่ 19 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล
เตียงว่างทั้งหมด (เตียง)
9,829
Ventilator (เครื่อง)
1,613
Favipiravir
1,440
PPE (Cover All)
205,962
หน้ากาก N95 (ชิ้น)
370,122
หน้ากากอนามัย (ชิ้น)
17,833,325
รายหน่วยบริการ
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th