จำนวนแพทย์ (คน)
36,594
แพทย์ (ต่อประชากร 10,000 คน)
5.6
สัดส่วนทรัพยากร