เปรียบเทียบย้อนหลัง

 

          การเปรียบเทียบผลการบันทึกข้อมูลระดับจังหวัด มีการคำนวณมาจากผลรวมของการบันทึกข้อมูลในส่วนของ
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยให้น้ำหนักดังนี้
     
-  สสจ.  น้ำหนัก  0.05
-  สสอ.  น้ำหนัก  0.15
-  รพ.สต.  น้ำหนัก  0.45
-  รพศ./รพท.    น้ำหนัก  0.1
-  รพช.  น้ำหนัก  0.25
 
ในการให้น้ำหนักนี้ เป็นไปตามจำนวนหน่วยงานของสถานพยาบาลแต่ละประเภท ประกอบกับรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องบันทึกในสถานพยาบาลแต่ละประเภท ซึ่งมีปริมาณที่ต่างกัน
 
ในการรวมคะแนน จะคิดจากคะแนนที่ได้จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละสถานพยาบาล
หากผ่านเกณฑ์ได้ 1 คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ 0.5 คะแนน และไม่บันทึกได้ 0 คะแนน
โดยนำมาคูณกับสัดส่วนของสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์รวมทุกหมวด ในแต่ละประเภทของสถานพยาบาล