เอกสารประกอบการใช้งาน ระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ
http://gishealth.moph.go.thเอกสารประกอบการใช้งาน

 คำประกาศ นโยบาย "การพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ"
 คำนิยาม การบันทึกข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (Gis health)
 คู่มือการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
 ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการป้อนข้อมูลสู่ระบบ excel