ค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไข
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  รพ.สต./สาธารณสุขชุมชน
  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
  โรงพยาบาลชุมชน
  โรงพยาบาลอื่นสังกัด สธ.
  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น
  โรงพยาบาลเอกชน
  ศูนย์สุขภาพชุมชน/บริการสาธารณสุข
  ศูนย์วิชาการ
 ทุกประเภท
 
ค้นหาจากชื่อสถานพยาบาล

 ค้นหาตามเงิื่อนไขด้านบน
 ค้นหาทั้งหมด
     

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ

ปิด X
 

โปรดทราบ

ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ได้เปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูล จากการบันทึกข้อมูลเป็นรายปี
เป็นการบันทึกข้อมูล ณ ปัจจุบัน ยกเว้นข้อมูลผลงานบริการที่ยังบันทึกผลงานตามปีงบประมาณ
หน่วยบริการสามารถเรียกดูรหัสหน่วยงานและรหัสผ่านได้ที่ เมนูลืมรหัสผ่านด้านบน
* ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เฉพาะหน่วยงานวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยสาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบข้อมูลบุคลากรและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สธ.