ประวัติสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ

นายเกษม  เผียดสูงเนิน  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนายการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ ที่อยู่  หมู่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนะิ จังหวัดลพบุรี 15190 เบอร์โทรศัพท์ 086-1244319

ข้อมูลวันที่ 26 พ.ย. 2558 07:56