ประวัติสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วง

 

                เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2533 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มเป็นกิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยแยกจากอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอหนองม่วง จึงได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมๆกับที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองม่วง  และยุบสถานีอนามัยตำบลหนองม่วง ให้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลกิ่งอำเภอหนองม่วงแทน สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอหนองม่วงจึงใช้อาคารสถานีอนามัยตำบลหนองม่วงเป็นที่ทำการ

                ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539 กิ่งอำเภอหนองม่วงได้ยกฐานะเป็นอำเภอหนองม่วง ทำให้สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอหนองม่วงได้ยกฐานะตามด้วย แต่ยังคงที่ตั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลวันที่ 27 ธ.ค. 2554 21:34