ประวัติสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น    ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น  ๒  กลุ่มงาน  ภายใต้การบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลวันที่ 10 ม.ค. 2562 09:32