ประวัติสถานพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอำเภอเกษตรวิสัย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัยปี  ๒๕๕๕

วิสัยทัศน์(Vision)

          “เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืนในจังหวัดร้อยเอ็ด ในปี ๒๕๕๙”

พันธกิจ(Mission)

๑. พัฒนา บริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่ได้

   คุณภาพมาตรฐาน

๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ

๔. วิจัย พัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)

๑. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ

๒. สรางการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ ทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคี

   เครือข่าย

๓. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้ประ-สิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยหลัก

              ธรรมาภิบาล

๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

เป้าประสงค์

๑.โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง

๒.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล เมื่อเกิด โรคระบาด และภัยพิบัติ  และคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ

๓. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได้

๔. อสม. กสค. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

๕.  พัฒนาบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เสมอภาค และเป็นธรรม

๖.  หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน

๗.หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการให้ได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๘.บุคลากรมีความรู้ทักษะและขีดสมรรถนะเหมาะสม

๙.บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

๑๐. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลวันที่ 21 ธ.ค. 2558 21:55