ประวัติสถานพยาบาล สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84

                   ตำบลบึงน้ำรักษ์  เป็นตำบลที่อยู่สุดเขตแดนของอำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  ในสมัยก่อนการคมนาคมยังไม่สะดวก  เมื่อประชาชนเจ็บป่วยจึงเกิดความลำบากในการเดินทางไปสถานพยาบาลเพื่อรักษา  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรีจึงขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  และจัดตั้งสถานบิการสาธารณสุขตำบลบึงน้ำรักษ์ขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   โดยในชั้นต้นเช่าห้องแถวไม้ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์  เป็นสถานบริการชั่วคราว มีนางสาววรรณา  รุสิตานนท์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  5  เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเพียงคนเดียว  ตั้งแต่  ปี  2501

                    ปี 2514 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างสถานีอนามัยขึ้น  ณ  บริเวณวัดพิชิตปิตยาราม  หมู่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ ในพื้นที่ 100 ตารางวา เป็นอาคารสำนักงาน 1 หลังและบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง โดยนางสาววรรณา  รุสิตานนท์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 5 และนางบุรี  เรี่ยวแรง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4   เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ

               ในปี 2525 ประชาชนโดยการนำของนายพงษ์ธร จำปาน้อย กำนันตำบลบึงน้ำรักษ์  และคุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงษ์  ได้ขอที่ดินจากปฎิรูปจำนวน  2 ไร่ และเงินบริจาคจากพ่อค้า และประชาชน เพื่อใช้ในการจัดสร้างสถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

               11 สิงหาคม 2527  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดช โปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ เสด็จแทนพระองค์ เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์
              17 กุมภาพันธ์ 2529 การก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดอาคาร และพระราชทานนาม  สถานีอนามัยสมเด็จย่า  84     พร้อมทั้งพระราชทานวัสดุ ครุภัณ์ทางการแพทย์  โดยมีนางสาววรรณา  รุสิตานนท์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 5 เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย  จนครบเกษียณอายุราชการเมื่อปี  2534

           18 ตุลาคม 2544  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ครบ 100  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2543 คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์ และคณะสโมสรซอนต้า กรุงเทพ 3 ได้ร่วมกันดำเนินพัฒนาสถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 ซึ่งเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 84 แห่งเดียวของประเทศไทย ด้วยการต่อเติมสถานีอนามัยตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และได้จัดสร้างสวนสุขภาพ ฉลองครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะในการพักผ่อนและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ในตำบลบึงน้ำรักษ์

******************************

อาณาเขต

สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84 ตั้งอยู่ เลขที่ 1 / 10 หมู่ 4  ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลองครักษ์        อำเภอองครักษ์    จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลบึงสนั่น           อำเภอธัญบุรี       จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลบึงคอไห        อำเภอลำลูกกา    จังหวัดปทุมธานี

จำนวนศาสนสถาน

วัดศาสนพุทธ   จำนวน 2 แห่ง     ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ       จำนวนร้อยละ 96.25

มัสยิด              จำนวน 2 แห่ง     ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม   จำนวนร้อยละ 3.75


การศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส        จำนวน 1 แห่ง        โรงเรียนประถมศึกษา       จำนวน 1 แห่ง       

สถาบันการพลศึกษากรุงเทพ  จำนวน 1 แห่ง       วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี        จำนวน 1 แห่ง

****************** ver. 02-2557 ************

ข้อมูลวันที่ 17 ก.พ. 2557 08:53