ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาดุก ตำบลบางลี่

ประวัติหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลบางลี่ ประกอบด้วย  16 หมู่บ้าน  สถานบริการสาธารณสุขมี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลี่ รับผิดชอบ 9 หมูบ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1-9  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลาดุก  รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 10-16 สถานที่ตั้งของ รพ.สต.บ้านหนองปลาดุก  หมู่ที่ 14 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15150 จำนวนหลังคาเรือน 541 หลังคาเรือน ระยะทางจากอำเภอท่าวุ้ง ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลาดุก ประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา เหมาะสำหรับการทำเกษรตรกรรม สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง / ปี ลักษณะของแต่ละหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม

อาณาเขตและเขตติดต่อที่ตั้ง

ทิศเหนือ           ติดต่อ  ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้                ติดต่อ  ตำบลบางคู้  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก     ติดต่อ  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะอากาศทั่วไปร้อนชื้น  

อาชีพ     พื้นที่อาชีพหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา อาชีพรองจะอยู่ตามฤดูกาล  ทำสวน  รับจ้างก่อสร้าง มีรถมารับตอนเช้ากลับเย็น รับจ้างโรงงานมีรถรับ-ส่ง และรับจ้างทั่วไป การเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ หมู วัว

การคมนาคม  การเดินทางไม่มีรถโดยสารประจำทาง  ส่วนใหญ่จะใช้รถจักรยานยนต์ เส้นทางการเดินทางสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว

การสื่อสาร  มีการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากโทรศัพท์บ้านในพื้นที่ไม่มีคู่สาย

ศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจำนวน  3  วัน

การศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดรัฐบาล  จำนวน  2  โรงเรียน 

                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  สังกัด อบต.  จำนวน  2  แห่ง

ข้อมูลวันที่ 13 พ.ย. 2558 10:48