ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด

โรงพยาลบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วิสัยทัศน์           เป็นองค์กรระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ    เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ปี  2561

 

พันธกิจ     พัฒนาคุณภาพองค์กรให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นให้บริการเชิงรุกและส่งเสริมสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

                 ดูแลสุขภาพระดับพื้นที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

เป้าประสงค์     

1.  เป็นองค์กรระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

                 2.  ประชาชนมีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

 

 

                 วัตถุประสงค์

                 1.  ศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

                 2.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

                 3.  เพื่อขยายเครือข่ายและสร้างชมรมการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองให้เพิ่มขึ้นและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะภูมิประเทศ

                          ตำบลโคกสลุด ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน สถานบริการสาธารณสุข  1 แห่ง   สถานที่ตั้งของรพ.สต.อยู่ที่หมู่ 3   ตำบลโคกสลุด  อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จำนวนหลังคาเรือน   504  หลังคาเรือน ระยะทางจากอำเภอท่าวุ้ง     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด ประมาณ 13  กิโลเมตร โรงเรียน 1  โรงเรียน วัด  1  วัด พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง / ปี ลักษณะของแต่ละหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม  ปลูกบ้านเรือนเรียบตามลำน้ำ

 

อาณาเขตและเขตติดต่อที่ตั้ง                                          

ทิศเหนือ                ติดต่อ     ตำบลเขาสมอคอน   อำเภอท่าวุ้ง    จังหวัดลพบุรี

ทิศใต้                      ติดต่อ    ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันออก       ติดต่อ    ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง      จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก          ติดต่อ    ตำบลบางงา และ ตำบลเขาสมอคอน  อำเภอท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ

                  ลักษณะอากาศทั่วไปร้อนชื้น

อาชีพ

                  อาชีพหลักของประชาชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา อาชีพรองจะขึ้นอยู่ตามฤดูกาลเช่นช่วงทำนา รับจ้างเกี่ยวกับเกษตรกรรม       นอกเหนือจากการทำนา  จะรับจ้างทั่วไป    และรัจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  การเลี้ยงสัตว์ได้แก่  หมู    วัว ไก่  เป็ด

ลักษณะการดำเนินชีวิต

                      เนื่องจากการประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงาน ต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุจะอยู่บ้านดูแลเด็ก

 การคมนาคม

                      การเดินทางไม่มีรถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่  จะใช้รถจักยานยนต์ เส้นทางการเดินทางสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว  

 ศาสนา

                      ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 1 วัด  สถานที่ตั้งตามหมู่บ้าน ได้แก่

                           1. วัดคลองเม่า ตั้งอยู่  หมู่ 6  บ้านโคกสลุด

              ด้านบุคลากรสาธารณสุข                            

1.  นางนิสา  ยืนยง                     ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

2. นางนิสา  ยืนยง                      ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

องค์กรชุมชน

1.  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)                                      จำนวน        48         คน

2.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)                                              จำนวน          7         หมู่

                3.  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                                           จำนวน          7         แห่ง

                4.  ชมรมผู้สูงอายุ                                                                                 จำนวน         1          ชมรม                           

 

ข้อมูลด้านทรัพยากร

   จำนวนหลังคาเรือนและประชากรในเขตรับผิดชอบและตามทะเบียนบ้าน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ประชากรจากทะเบียนราษฎร์     ประชากรอยู่จริง    
      ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 บ้านบางยี่นาง 55 122

108

230 83 70 153
2. บ้านป่าลำราบ 91 171 172 343 129 130 259
3 บ้านโคกสลุด 74 149 140 289 112 114 226
4 บ้านโคกสลุด 79 176 180 356 124 121 245
5 บ้านโคกสลุด 78 166 149 315 133 106 239
6 บ้านโคกสลุด 58 113 118 231 80 84 164
7 บ้านห้วยงู 69 134 152 286 101 120 221
    504 2,050 1,026 2,050 762 745 1507

 

ข้อมูลวันที่ 14 ม.ค. 2562 12:32