ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอนเดิมชื่อสถานีอนามัยตำบลเขาสมอคอนตั้งอยู่หมู่ที่ 9    เขตสุขาภิบาลท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับบริจาคที่ดินจาก           นางสาวเฉลิมศรี ชิดชอบ จำนวน 1 ไร่ และได้ก่อสร้างอาคารไม้ทรงสูงเมื่อปี พ.ศ.2478 และได้ทำการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่เนื่องจากเกิดการชำรุด เป็นอาคารไม้กึ่งคอนกรีตทรงสูง เมื่อปี พ.ศ.2513 จนถึงปี พ.ศ.2537 ได้ทำการสร้างสถานีอนามัยตำบลเขาสมอคอนใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตทรงสูงตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 13 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และเปิดทำการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนสามารถรับบริการด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อให้สะดวกในการเข้ารับบริการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน

ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน มีบุคลากรสาธารณสุข 3 คน ลูกจ้าง 2 คน ในปัจจุบัน รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน 1,556 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 4,049 คน    ชาย 1,920  คน   ประชากรหญิง  2,129 คน ตามทะเบียนราษฎร์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)

ข้อมูลวันที่ 29 ม.ค. 2562 12:20