ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิืก ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2509 สถานที่ตั้งอยู่ ม.7 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง ในปี พ.ศ.2525 ได้ย้ายมาสร้างในที่ราชพัสดุของกรมศาสนาใน ม.9 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
และในปี พ.ศ.2539 ได้สร้างอาคารทดแทนในที่เดิมจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลวันที่ 26 ก.พ. 2556 03:50