ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ
พันธกิจ (Mission) : 
บริการสุขภาพที่มีมาตราฐาน ดำเนินงานเชิงรุก ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชุนมีส่วนร่วม ผู้รับบริการพึงพอใจ
เป้าหมาย (Goal) : ประชาชนพึงพอใจในบริการ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ (Objectives) 
          1.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
          2.  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสู่องค์กรที่มีชีวิต
          3.  การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
          4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
ลักษณะพื้นที่
     - พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  คลองธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันทั้งตำบล 1 สาย คือ มีแม่น้ำบางขาม (ลองชัยนาท-ป่าสัก)
ไหลผ่าน
     - มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 42.2 ตารางกิโลเมตร  เหมาะแก่การทำการเกษตร
     - ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอท่าวุ้ง ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอท่าวุ้งถึงตำบลมุจลินท์ ประมาณ 10 กิโลเมตร
     - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเขาสมอคอน
     - ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบางงา
     - ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบางลี่
     - ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโคกสลุด
     อาชีพหลักคือ การทำนา  รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง และค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน
     - แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9 หมู่บ้าน
     - จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 666 หลังคาเรือน
     - จำนวนประชากรทั้งหมด 2,309 คน
          หมู่ 1 บ้านราดชะโด
          หมู่ 2 บ้านมุจลินท์
          หมู่ 3 บ้านมุจลินท์
          หมู่ 4 บ้านมุจลินท์
          หมู่ 5 บ้านมุจลินท์
          หมู่ 6 บ้านมอญ
          หมู่ 7 บ้านมุจลินท์
          หมู่ 8 บ้านมุจลินท์
          หมู่ 9 บ้านท้ายน้ำ

 

ข้อมูลวันที่ 13 พ.ย. 2558 11:58