ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

  

  

 

คำขวัญตำบลบางเสร่

ทะเลใสพราวตา                                   แหล่งปลาชุกชุม

ชุมนุมหางเครื่อง                                 ลือเลื่องรสอาหาร

 

ประวัติตำบลบางเสร่

บางเสร่เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เดิมนั้นเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับ ตำบลนาจอมเทียนเมื่อหมู่บ้านขยายตัวเพิ่มมากขึ้น นายประสม ศรีสำอางค์ ในขณะนั้นก็ได้ขอแยกหมู่บ้านบางเสร่ ออกมาจากตำบลนาจอมเทียนตั้งชื่อว่า  “ตำบลบางเสร่ " โดยมีนายใหญ่ อินอนงค์ เป็นกำนันปกครองตำบลบางเสร่เป็นคนแรก...ประวัติของบางเสร่ เดิมมีชื่อเรียกกันว่า สำเหร่ เมื่อสมัยก่อนยังไม่มีหมู่บ้านพวกบรรดาโจรสลัดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สลัดน้ำ จะอาศัยบริเวณนี้คอยดักปล้นเรือที่เดินทางผ่านมาเมื่อปล้นได้ก็จะนำเรือเข้าฝั่งสำเหร่ ทำการฆ่าคนยึดทรัพย์สมบัติและเผาเรือทิ้ง และบางครั้งเมื่อปล้นเอาทรัพย์สินแล้วก็จะปล่อยคนทิ้งไว้ พวกที่ถูกปล่อยตัวอยู่ที่นี่ต่อมาก็ได้ตั้งรกรากตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สำเหร่แห่งนี้เองครั้งหนึ่งพระยาจันทบูรเดิมอยู่ที่เกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง มีภรรยาและบุตร พร้อมด้วยบริวารมากมาย ครั้นเมื่อพระยาจันทบูรตายลงพวกบริวาร อันมี        นายเรือง นายจันทร์ ได้พาบุตรและภรรยาพร้อมด้วยบริวารของพระยาจันทบูร เดินทางออกจากเกาะเสม็ดโดยเดินทางมาทางเรือประมาณ   5  -6 ลำ แล่นมาถึงอ่าวบางสำเหร่ เห็นว่าที่นี่มีทำเลดีเพราะมีแผ่นดินที่ติดต่อกับชายทะเลและมีทรัพยากรมากมาย ที่สำคัญคือมี ต้นยางใต้ มากพอที่จะเจาะเอาน้ำยางใต้เป็นอาชีพได้จึงได้เข้ามาปลูกที่พักอาศัยนับตั้งแต่นั้นมา จนต่อมาผู้คนของบางสำเหร่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับมีผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้น ทางการจึงให้บางสำเหร่ไปขึ้นอยู่กับตำบลนาจอมเทียน...เมื่อหมู่บ้านขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงขอแยกหมู่บ้านบางเสร่    ออกจากตำบลนาจอมเทียนมาตั้งใหม่เป็นตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่มาจากท้องถิ่นอื่น และมีบางส่วนที่เป็นชาวบ้านดั่งเดิม

 

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่  เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ 2517 และยกฐานะเป็นสถานีอนามัยบางเสร่ พร้อมกับสร้างอาคารหลังใหม่ เมื่อปี พ.ศ 2524 ต่อปีในปี พ.ศ 2540 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยตามแบบแปลนที่ 2170/36   ยกระดับเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ เมื่อปี 2552

 

สภาพทั่วไป

อาณาเขตตำบล : ลักษณะของตำบลบางเสร่ ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ข้างทาง สายถนนสุขุมวิท-บางนาโดยอยู่ห่างจากอำเภอสัตหีบ 11 ก.ม.โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ               ติดกับ                     ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้                     ติดกับ                     ตำบลสัตหีบ และ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก       ติดกับ                     ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันตก          ติดกับ                     ทะเลอ่าวไทย

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                บางเสร่เป็นพื้นที่ราบริมทะเล โดยทิศตะวันออกจะเป็นที่สูงและลาดลงทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งทะเลลักษณะพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสลับลูกเนินลอนเล็กๆ   ส่วนพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเลมีระดับความสูงของพื้นที่อยู่ประมาณ 5-15 เมตรจากระดับน้ำทะเล  

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลบางเสร่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่อวันจะอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส

การคมนาคม

การคมนาคมในเขตเทศบาลกับภายนอก จะมีรถโดยสารขนาดเล็ก(สองแถว)ให้บริการโดยวิ่งระหว่าง บางเสร่-สัตหีบ ให้บริการตั้งแต่ 06.00-18.00 น. มีรถออกทุกครึ่งชั่วโมงโดยมีท่ารถโดยสารตั้งอยู่ที่หน้าวัดบางเสร่คงคารามสำหรับการติดต่อภายในมีรถจักรยานยนตร์รับจ้างรถตุ๊กๆรับจ้างอยู่ทั่วไปสำหรับการติดต่อภายนอก   สามารถรถโดยสารประจำทางได้ที่ถนนสุขุมวิทซึ่งมีหลายสายได้แก่ กรุงเทพ-สัตหีบ,  กรุงเทพ-ระยอง,  สัตหีบ-ชลบุรี,  สองแถวนาเกลือ-สัตหีบ และสำหรับเส้นทางจราจรภายในมีถนน 68 สาย   แยกเป็นถนนคอนกรีต 23 สาย ถนนลาดยาง 35 สายสำหรับทางน้ำสามารถติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงได้ แต่ส่วนใหญ่ใช้กิจกรรมด้านการประมงเป็นหลักโดยมีท่าเทียบเรือที่เปิดให้บริการในพื้นที่บางเสร่ทั้งสิ้นจำนวน 3 แห่ง                                  

ข้อมูลอาชีพ

 อาชีพ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมง ประมาณร้อยละ 70 ที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ

ระบบสาธารณูปโภค

ใช้ไฟฟ้าจาก กิจการสวัสดิการไฟฟ้าฐานทัพเรือสัตหีบ มีไฟฟ้าสาธารณะจำนวน 420 จุดครอบคลุมถนน 32 สาย ประปาในเขตเทศบาล ใช้บริการประปาของการประปาส่วนภุมิภาค ซึ่งการประปาสัตหีบดำเนินการให้บริการประชาชนประมาณ 500 ครัวเรือน

โทรคมนาคมและการสื่อสาร

ใช้บริการโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)และบริษัท ทีทีแอนด์ที มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งอยู่ประมาณ 23 เลขหมายโทรศัพท์ส่วนบุคคลมี 10,000 เลขหมาย มีอินเตอร์เน็ตตำบล ให้บริการประชาชนมีระบบเสียงไร้สายจำนวน 48 จุด

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านอุตสาหกรรม การประกอบอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการประมงได้แก่ อู่ต่อ เรือประมง 2 แห่ง โรงงานปลาข้าวสาร 1 แห่ง นอกจากนั้นยังมีการทำปลาตากแห้ง กุ้งแห้ง ฯลฯ ด้านพาณิชยกรรม ศูนย์กลางหลักด้านพาณิชยกรรมของชุมชน อยู่บริเวณถนนสายเลียบชาย ฝั่งทะเลประกอบด้วยร้านค้าทั่วไป 38 ร้าน ร้านขายอุปกรณ์เครื่องยนต์ 12 ร้าน ร้านเสริมสวย 24 แห่งสถานที่จำหน่ายอาหาร 45 ร้าน ตลาดสด 1 แห่งสถานีบริการน้ำมัน   2 แห่งท่าเทียบเรือ 3 แห่งสถานภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากท้องทะเลคือ รายได้หลักของชุมชนมาจากอาชีพการทำประมงและการค้าของทะเลเป็นหลัก

ด้านการศึกษา  

ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 4 แห่งกับ 1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้แก่  
              1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาล
                2. โรงเรียนจุฬเทพ สอนระดับประถม
                3. โรงเรียนเกล็ดแก้ว สอนระดับประถม
                4. โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ สอนระดับประถมและมัธยมต้น
                5. โรงเรียนจอมเทียนบริการธุรกิจ สอนระดับ ปวช. , ปวส. และระดับปริญญาตรี

 

ด้านการท่องเที่ยว

หาดบางเสร่  เป็นชายหาดที่ยาวประมาณ 1500 เมตร ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาจนมีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนจำนวนมาก และมีร้านอาหารชายหาดไว้คอยให้บริการ

วัดบางเสร่คงคาราม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 โดยมีรูปหล่อของหลวงพ่อทองอยู่ จันทสาโร และรูปหล่อ หลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปจำลองมาจากวัดบรมธาตุ

 

วัดสามัคคีบรรพต มีสถานที่สำคัญได้แก่ รูปหล่อหลวงพ่อทองอยู่ จันทสาโร, รูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี และพระพุทธสิทธิพรนรพลบรรพสถิต.

 

ร้านอาหารที่สำคัญ

 

  •    ภัตตาคารเรือนทะเลบางเสร่
  •    ร้านอาหารริมหาดซีฟู้ดบางเสร่
  •   ร้านอาหารลิลเล่
  •   ร้านอาหารชายหาดซีฟู้ดบางเสร่
  •   ร้านอาหารชเลซีฟู้ด
  •  ร้านอาหารบางเสร่ซีฟู้ด

สถาบันทางศาสนา

                วัดพุทธศาสนา                                    จำนวน    2    แห่ง

                สำนักสงฆ์                                           จำนวน    -    แห่ง

                โบสถ์คริสต์                                         จำนวน    -   แห่ง

ข้อมูลประชากร  

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่

ปีงบประมาณ 2554

 

 

อายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

0 – 1

57

42

99

1 – 4

419

332

751

5 – 9

465

441

906

10 -14

416

387

803

15 -19

698

453

1151

20 – 24

1,165

470

1635

25 – 29

577

506

1083

30 – 34

439

477

916

35 – 39

395

305

700

40 - 44

423

520

943

45 - 49

443

478

921

50 - 54

311

365

676

55 - 59

209

237

446

60 - 64

150

199

349

65 - 69

137

170

307

70ขึ้นไป

368

421

789

รวม

6,672

5,803

12,475

 

ที่มา: ทะเบียนราษฎร์ เดือน ธันวาคม ปี 2552

เขตการปกครอง 

มี 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลบางเสร่และเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

 

หมู่ที่ชุมชน

ชื่อหมู่บ้าน

เขตที่ตั้ง

จำนวน  หลังคาเรือน

ประชากร

จำนวน

อสม.

ชาย

หญิง

รวม

1

บางเสร่

เทศบาล

666

1,865

1,810

3,301

28

2

เนินบรรพต

เทศบาล

375

984

1,000

1,785

16

4

ชายทะเล

เทศบาล

268

818

705

1,361

8

5

เกล็ดแก้ว

เทศบาล

1,064

1,914

1,228

2,775

19

8

รวมแปดพัฒนา

เทศบาล

400

1,092

1,060

1,933

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

 

2,773

5,658

5,083

12,475

85

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลวันที่ 7 ม.ค. 2555 21:49