ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี ตำบลใจดี
รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลใจดี ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 ภายใต้ชื่อ “สำนักงานผดุงครรภ์บ้านใจดี” บนเนื้อที1 ไร่3 งาน 60 ตารางวา 
 
***ปีพ.ศ. 2533 สำนักงานผดุงครรภ์บ้านใจดีได้ยกฐานะเป็น สถานีอนามัย ได้ลงทะเบียนเป็นที่ ราชพัสดุ เมื่อ 15 พฤษภาคม 2533 จำนวน 1 ไร่3 งาน 60 ตารางวา มีอาคารสำนักงาน 1 หลัง และบ้านพัก
ข้าราชการ ระดับ 1 - 2 จำนวน 2 หลัง ถังเก็บน้ำฝน(ฝ.33)1 แห่ง บ่อน้ำสาธารณะ 1 บ่อ บ่อบาดาล 1 บ่อ
***ปีพ.ศ. 2537 ได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงตัวอาคารตามแบบทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรม
***ปีพ.ศ. 2547 ได้ระดมทุนจาการการทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อต่อเติมอาคารสถานบริการและบ้านพักใช้งบประมาณ 170,000 บาท
ปี พ.ศ. 2548 ได้ระดมทุนจาการการทำผ้าป่าสามัคคี เพื่อต่อเติมอาคารสถานบริการ ปรับปรุงอาคารสถานบริการเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2547 เพื่อเป็นบริเวณให้การบริการแก่ประชาชน
ปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขให้สร้างอาคารใหม่เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิม งบประมาณ 2,500,000 บาท ดำเนินการสร้างเสร็จ เมื่อ เดือน เมษายน 2551 แต่ยัง
ขาดวัสดุอุปกรณ์ คณะกรรมการพัฒนาสถานีอนามัยจึงได้ประชาคมประชาชนตำบลใจดี ให้ร่วมกันจัดทำ
ผ้าป่าเพื่อพัฒนาสถานีอนามัย โดยการระดมทุนจากชาวบ้านเพื่อสร้างความรักในหน่วยงานของชุมชน เพื่อ
มอบความเป็นเจ้าของแก่ชุมชน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 143,000 บาทจึงได้มีสถานีอนามัยที่สวยงามและ
จนท.ให้บริการด้วยใจ ตลอดไป
ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำจำนวน 7 คน
เป็นข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมู่บ้าน จำนวน 1,332 หลังคาเรือน
1.6 รายชื่อทำเนียบหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี
1. นายทวีชัย พลภักดี ปี พ.ศ. 2508 - 2515
2. นางสมจิตร วรรณวงษ์ ปี พ.ศ. 2515 - 2519
3. นายประภัสสร พลภักดี ปี พ.ศ. 2519 - 2545
4. นางนิธินาถ ทุนนาน ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน
ข้อมูลวันที่ 14 ก.ค. 2557 13:41