ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน

 

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนช่างเหล็ก
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนช่างเหล็กตั้งอยู่ ณ เลขที่ 261 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก หมู่ที่1 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ สร้างโดยทุนผูกพันของนายชวาล วงศ์สามารถ และนางสาวเตือนจิต ปิตะศก เมื่อปี 2510 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง เริ่มเป็นสำนักงานผดุงครรภ์มีบ้านพัก 1 หลังและตัวอาคารสำนักงานหลังเดิมตั้งอยู่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนได้มากในเวลาต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นสถานีอนามัยแต่เนื่องจากตั้งยุบริเวณลุ่มน้ำท่วมและมีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอแต่การให้บริการประชาชน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2535 จึงได้ย้ายมาสร้างในสถานที่ปัจจุบันโดยได้รับเงินบริจาคในการสร้างจากมูลนิธิไล้ออนประเทศไทย จำนวนเงิน 500,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้นพร้อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวนและภายหลังได้สร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 เพิ่มเติมบนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 17 ตารางซึ่งเป็นที่ดินของกรมศาสนาเดิมภายหลังได้โอนให้ราชพัสดุ

        พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนช่างเหล็กจำนวน 1 แสนบาทเพื่อเพิ่มเติมอาคารสำนักงานชั้นล่างให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับรองรับผู้รับบริการที่มีจำนวนมาก

        พ.ศ. 2558 ได้รับงบค่าเสื่อมโครงการหลักสุขภาพถ้วนหน้า จำนวนเงิน 2,988,000 บาท สร้างอาคารหลังใหม่ขนาด 150 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น

        ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนช่างเหล็ก มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราชการประจำจำนวน 7 คน เป็นข้าราชการ 3 คน พนักงานกระทรวง 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 12 หมู่บ้าน

 

ข้อมูลวันที่ 6 ก.ย. 2562 15:22