ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร

                           สถานีอนามัยบ้านโคกเพชร อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2520  ขณะนั้นมีฐานะเป็น  “สำนักงานผดุงครรภ์ตำบลใจดี”  ซึ่งยังไม่ได้แยกตำบล มีบ้านพักสถานีอนามัย จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างบ้านพักแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525  สร้างบนที่ดินสาธารณะของบ้านโคกเพชร  เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน  75 ตารางวา  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามลำดับดังนี้

                           ลำดับที่ 1  นางสมจิตร  วรรณวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ 
                                             ปฏิบัติงานระหว่าง พ.ศ.  2520 -2526                
                           ลำดับที่ 2  นางพรรณี  แจ่มแจ้ง  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ 
                                             ปฏิบัติงานระหว่าง พ.ศ.  2526 -2528         
                           ลำดับที่ 3 นางลมเย็น  ศรีผุย   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7
                                             พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน รวมถึงปัจจุบัน  23 ปี
 
                           ปี พ.ศ. 2526 ได้ยกฐานะเป็น “สถานีอนามัย”  ปี พ.ศ. 2538 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยทดแทน พร้อมทั้งบ้านพัก จำนวน 1 หลัง บนที่ดินสาธารณะที่เหลือเนื้อที่ 4 ไร่ 
3  งาน 38  ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อเมื่อ พ.ศ. 2539
 
                           ปี พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2548 สถานีอนามัยบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์  ได้ให้บริการประชาชนบนชั้นสองของสถานีอนามัย และเปิดให้บริการงานแพทย์แผนไทย
 
                           ปี พ.ศ. สิงหาคม  2550  เป็นต้นมาต่อเติมอาคารสถานีอนามัยด้วยงบประมาณจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน เป็นจำนวน  300,000  บาท และได้จัดบริการด้านสาธารณสุขครบวงจรที่ห้องให้บริการชั้นล่าง
ของสถานีอนามัย
 
            ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ในเดือนกรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จากนโยบายของรัฐบาลได้เปลี่ยน
ชื่อสถานบริการจากสถานีอนามัย     เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร
จากหัวหน้าสถานีอนามัยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  พร้อมกับให้การสนับสนุน
งบประมาณ  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์  จากกระทรวงสาธารณสุข  และเปิดให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้องเหมาะสม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพจนบรรลุสุขภาวะต่อไป
 
ข้อมูลวันที่ 17 มี.ค. 2564 23:34