ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบลตรอย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอขุขันธ์ ระยะทางห่างจากอำเภอขุขันธ์ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 62 กิโลเมตร
 

 

ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 เดิมเป็นอาคารไม้ มีฐานะเป็นสำนักงานผดุงครรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโก ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ จำนวน 1 คน สถานที่ตั้งเป็นที่ดินของนายนิยม ศิริวงษ์ ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านตรอย
 

 

ปี พ.ศ. 2515 นายนิยม ศิริวงษ์ ได้ขออนุญาตย้ายสำนักงานผดุงครรภ์ มาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตรอย ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( ขณะนั้นบ้านตรอยสังกัดอยู่กับตำบลตาอุด) มีพื้นที่รับผิดชอบดูแล 3 ตำบลได้แก่ ตำบลสะเดาใหญ่ ตำบลตาอุด และตำบลนิคมพัฒนา
 

ปี พ.ศ. 2528 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารทดแทน อาคารชั้นเดียว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัย ซึ่งเขตพื้นที่ของหมู่บ้านตรอย ได้ย้ายมาอยู่ตำบลนิคมพัฒนา และต่อมาได้ย้ายเขตพื้นที่มาอยู่ตำบลหนองฉลอง เมื่อปี พ.ศ. 2534

ปี พ.ศ. 2551 ได้งบการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารทดแทน เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ จำนวน 2 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 คน
 

ปี พ.ศ.2552-2553ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานีอนามัยเดิมให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบล ( รพสต.) หัวหน้าสถานีอนามัยได้เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และได้รับการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ มาปฏิบัติงาน ทำให้มีเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจำนวน 3 คน มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน ซี่งรับผิดชอบอยู่ 2 ตำบล ในพื้นที่ ตำบลหนองฉลอง 1 หมู่ (บ้านตรอย ) และพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาจำนวน 5 หมู่บ้าน

ข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:56