ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโม ตำบลโซง

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาโม   ตั้งอยู่ หมู่  11  บ้านโชคสมบูรณ์   ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี      อยู่ทิศตะวันตกของอำเภอน้ำยืน    มีอยู่  11   หมู่บ้าน    ตำบลโซงเป็นชื่อของหมู่บ้าน  หมู่ที่  1 ของ  คือ  บ้านโซง

สภาพทั่วไป
                       ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน             8     กิโลเมตร
                       ห่างจากโรงพยาบาลน้ำยืน                                    6     กิโลเมตร
                       ห่างจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์                 110   กิโลเมตร
                       

อาณาเขต
                       ทิศเหนือ             ติดกับ        ตำบลเก่าขาม   ,ตำบลบุเปือย   อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี                      
                       ทิศใต้                 ติดกับ        สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
                       ทิศตะวันออก       ติดกับ        ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี
                       ทิศตะวันตก         ติดกับ        ตำบลตาเกา   อำเภอน้ำขุ่น   จังหวัดอุบลราชธานี

เศษฐกิจ
                      
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ95 ของประชากรทั้งหมด  มีการปลูกไม้ผล พืชเศรษฐกิจ  เช่น  ยางพารา  เงาะ  ลำไย  ทุเรียน  มันสำปะหลัง  ข้าว  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ

ศาสนา   
                       ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน  4  แห่ง ที่พักสงฆ์  7  แห่ง

สาธาณูปโภค
                      แหล่งน้ำธรรมชาติ   จำนวน  11  แห่ง
                            -
ลำห้วยโกงเกงตอนบนและตอนล่าง  บ้านตาโม         -ลำห้วยโพธิ์  บ้านตาโม
                            -ลำห้วยฝั่งแดง  บ้านตาโม                              -ลำห้วยหมาลอย  บ้านหนองอุดม
                            -ลำห้วยตาเสร็จ  บ้านทรัพย์เกษตร                   -ลำห้วยบอน ตอนบน  บ้านน้ำยืน
                            -ลำห้วยซอม  บ้านน้อยตาหวาน                     -หนองใหญ่   บ้านน้ำยืน
                            -หนองบึง  บ้านตาโม                                 -ห้วยคำน้อย  บ้านน้อยตาหวาน
                            -ห้วยคำกระโดน  บ้านน้อยตาหวาน
                      แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  จำนวน  5   แห่ง
                                 
-อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์                                 -ฝายน้ำล้นบ้านน้อยตาหวาน
                         -บ่อน้ำตื้น                                            -บ่อโยก/บ่อบาดาล
                          -ประปาหมู่บ้าน
                      การไฟฟ้า
                            มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ    99.00   ของครัวเรือน
                            มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน


ลักษณะภูมิประเทศ
                      สภาพพื้นที่ตำบลโซง เป็นที่ราบสูง บางตอนมีความลาดเอียงค่อนข้างสูง มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายและลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ สภาพเหมาะแก่การปลูกข้าวในฤดูฝน ถ้ามีคลองชลประทานสามารถทำนาปรังได้ และสามารถปลูกพืชผัก และไร่ต่างๆมีพื้นที่ประมาณ 192.52 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  115,512  ไร่


การคมนาคม
                             - ถนนลาดยางสายอำเภอน้ำยืน-อำเภอกันทรลักษณ์
                             - ถนนลาดยางสายอำเภอน้ำยืน-น้ำขุ่น
                             - ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 70 %
                             - ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 30 %


การปกครอง
                    
ตำบลโซง มีพื้นที่ทั้งหมด 192.52 ตารางกิโลเมตร   แบ่งการปกครองเป็น  11  หมู่บ้าน   มีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล 

ข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบ
                    
ประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาโม   มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น   11 หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน 1,604 หลังคาเรือน   ประชากรทั้งหมด  8,076 คน  เป็นชาย  4,117 คนและผู้หญิง 4,081  คน  ดังแสดงในตารางที่ 1


ตารางที่  1 แสดงจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   ปี 2554


 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
หลังคา
 
ชาย
 
หญิง
 
รวม
 โซง
 190
 479
 489
 968
 ดวน
 210
 592
  583 
1,175
 หัวน้ำ
 145
 294
 302
 596
 ตาโม
 204
 508
 478
 986
 หนองเทา
 176
 417
 381
 735
 น้ำยืน
 288
 767
 760
 1,527
 ค้อ
 118
 282
 322
 604
 น้อยตาหวาน
 68
 165
 173
 338
 หนองอุดม
 95
 220
 198
 418
10 
 ทรัพย์เกษตร
 52
 105
 98
 203
11 
 โชคสมบูรณ์
 124
 288
 297
 585
 

รวม
 1,604
4,117 
4,081 
  8,076

  ที่มา : ฐานข้อมูลระบบบริการ JHCIS  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554

ข้อมูลวันที่ 20 ม.ค. 2555 00:41