ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว ตำบลยาง

ข้อมูลทั่วไปตำบลยาง

         ตำบลยาง แยกออกจากตำบลบุเปื่อย เมื่อ ปี พ.ศ. 2495 เป็นตำบลยาง  ขณะนั้นมี  13  หมู่บ้าน   ขณะนั้น มีนายทองดำ  สุทธัง   เป็นกำนันคนแรกของตำบลยาง  จนเกษียณอายุราชการจึงได้เลือกตั้งใหม่ ได้เป็นนายสมศรี  ชาริโท เป็นกำนันตำบลยางคนที่ 2  เกษียณอายุราชการแล้วกำนันคนที่3 คือ      นายสุรพงษ์  กาญจนพัฒน์  ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันตั้งแต่วันที่ 18  ธันวาคม 2555 จนกระทั่งปัจจุบันนี้  มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

 

 หมู่ที่

  ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

1

2

3

4

5

6

7

 

บ้านยางกลาง

บ้านโนนป่าเลา

บ้านปลาขาว

บ้านหนองคู

บ้านบูรพา

บ้านโนนป่าเลา

บ้านศรีอุดร

 

 

8

9

10

11

12

13

 

 

บ้านเนินงาม

บ้านหนองตาบุญ

บ้านปลาขาวใหม่

บ้านโนนเรืองศรี

บ้านทุ่งพัฒนา

บ้านปลาขาวใหม่

     

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว  ที่ตั้ง  บ้านโนนเรืองศรี  หมู่  11  ตำบลยาง  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่  2  ไร่  3  งาน ได้ซื้อเพิ่มอีก  1 ไร่ 2 งาน เป็นเงิน 150,000 บาทด้วยเงินบริจาค จากชาวบ้าน รวม 3 ไร่  งาน  6ระยะทางห่างจากอำเภอน้ำยืน  25  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  78  กิโลเมตร

             พ.ศ.  2517  ก่อตั้ง เปิดทำการเป็นสำนักงานผดุงครรภ์อนามัยบ้านปลาขาว

             พ.ศ. 2520  ยกฐานะเป็นเป็นสถานีอนามัยบ้านปลาขาว

             พ.ศ.  2542   ได้รับงบประมาณ จำนวน  1,979,500  บาท  ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทดแทนหลังเดิม  ซึ่งใช้งานจนถึงปัจจุบัน และได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2554

 อาณาเขต

              ทิศเหนือ               จรด  ตำบลแก้ง  อำเภอเดชอุดม  และอำเภอทุ่งศรีอุดม

               ทิศใต้                  จรด  ตำบลเก่าขาม  อำเภอน้ำยืน 

               ทิศตะวันออก         จรด  ตำบลยางใหญ่  อำเภอน้ำยืน

               ทิศตะวันตก           จรด  ตำบลขี้เหล็ก  กิ่งอำเภอน้ำขุ่น

ภาพรวมของชุมชน     

สิ่งแวดล้อม

       สภาพชุมชนทั่วไป  เขตตำบลยาง  แบ่งออกเป็น  5  ชุมชน  13  หมู่บ้าน  โดยลักษณะบ้านเรือนเป็นบ้านเดี่ยว  อาศัยรวมกันเป็นชุมชนใหญ่  มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำคัญอย่างพอเพียง  ได้แก่  น้ำประปา  โทรศัพท์หมู่บ้าน  การคมนาคมขนส่งสะดวก  สิ่งแวดล้อมสะอาดพอใช้  มีการกำจัดขยะโดยการเผาและฝังในแต่ละครัวเรือน  และมีความพอเพียงในชุมชน

อาชีพ

 

       ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวตำบลยาง  เป็นชุมชนเกษตรกรรม  ทำนาตามฤดูกาล  ทำไร่มันสำประหลัง ไร่ยางพารา ทำสวนผลไม้ เช่น  เงาะ  ทุเรียน  ลำไย  ฯลฯ  และอาชีพค้าขาย   มีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือการไปขายแรงงานต่างจังหวัดในช่วงหมดฤดูการทำเกษตรกรรม

สังคม / เศรษฐกิจ

      สภาพสังคมในตำบลยาง  ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดกลาง   และมีการพึ่งพาอาศัยกันในสังคมแบบเครือญาติ  มีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อต่อการร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาสังคม  เช่น  งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม งานกีฬา  และงานพัฒนาอาชีพ  โดยส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ประชาชน  เป็นผู้สนับสนุนและมีความยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว 

               กำนัน                                    จำนวน           1                  คน

               สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล       จำนวน           26                คน

               ผู้ใหญ่บ้าน                               จำนวน           12                คน

               อาสาสมัครสาธารณสุข                  จำนวน           123              คน

      ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได้หลัก  ได้จากการเกษตร เฉลี่ย 23,600  บาท/ครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2557

กิจกรรมชุมชน

      มีการจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี  กิจกรรมต่างๆมีดังนี้

               - การแข่งกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด  ทั้งระดับพ่อบ้าน / แม่บ้าน และเยาวชนในชุมชน

               - การประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

               - มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (12 – 15 เมษายน ของทุกปี)อย่างยิ่งใหญ่

               - การจัดงานวันผู้สูงอายุ  (12 เมษายน ของทุกปี)

               - กิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน  (1 – 30 เมษายน ของทุกปี)

               - กิจกรรมเต้นแอโรบิคของทุกหมู่บ้าน (กลุ่มแม่บ้านเต้นแอโรบิค, ผู้สูงอายุรำไม้พอง)

               - การประชุมใหญ่ประจำปี   ในวันที่ 8 เดือน  กุมภาพันธ์  ของทุกปี  จำนวน 8 หมู่บ้าน

                 โดยเข้าร่วมประชุมทุกหลังคาเรือน ๆ ละ 1 คน เพื่อวางกฎระเบียบในการพัฒนาชุมชน

      ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตตำบลยาง  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพเสริม  เช่น  ทอเสื่อจากต้น กก  และต้นเผือ เย็บผ้าห่ม  ทำปุ๋ยชีวภาพ  ทอผ้า  ทำเครื่องจักสาน  เป็นต้น

 

การศึกษา

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น                            จำนวน           6        โรงเรียน

               -    สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ               จำนวน           4        โรงเรียน

               -    สังกัดกรมศาสนา                             จำนวน           2        โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบทั้งสิ้น             จำนวน           6        แห่ง

 

 

ข้อมูลวันที่ 19 พ.ย. 2562 00:30