ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง

 

              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 เดิมเรียกว่าสำนักงานผดุงครรภ์  มีนางเบญจพร  ไชยสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผดุงครรภ์คนแรก  โดยใช้ที่ดินของวัดบ้านโคกก่องเป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงาน  และมีนายห่วน  สมบัติหลายเป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารสำนักงาน

              ปีพ.ศ. 2525  ได้ยกสถานะเป็นสถานีอนามัยตำบลโคกก่อง และได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทนหลังเดิม เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวพร้อมด้วยบ้านพัก  1 หลัง

              ปีพ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยหลังใหม่ในสถานที่เดิม  มีเนื้อที่จำนวน 1 ไร่  2  งาน ตามแบบเลขที่ 8170 ด้วยวงเงิน 1,555,000 บาท

              ปีพ.ศ. 2547  ได้รับงบประมาณจากผ้าป่าสามัคคีของชาวบ้านและ อสม. ในตำบลโคกก่องต่อเติมอาคารชั้นล่าง เพื่อความสะดวกในการให้บริการผู้ป่วย

    ปีพ.ศ. 2554 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่องโดย    ปัจจุบันมี  นางเสาวลักษณ์  ทองทับ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อง

ข้อมูลวันที่ 2 เม.ย. 2557 12:30