ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ

ประวัติความเป็นมา

สถานีอนามัยหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ชั้น ๒ ตั้งอยู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง เมื่อ ปี ๒๕๐๘  ด้วยทุนผูกพัน มีนางวิไล  บังศรี เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน  ต่อมา ในปี ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานทดแทนหลังเดิมซึ่งใช้การมานานจึงย้ายสถานที่ก่อสร้าง มายังที่แห่งใหม่ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ของบ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๑  ในเนื้อที่จำนวน ๒  ไร่ ๓ งาน และก่อสร้างตามแบบแปลน ๘๑๗๐  ด้วยเงินงบประมาณ ๑,๕๕๕,๐๐๐.- บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จปีงบประมาณ ๒๕๓๗  และเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๗  ได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็น สถานีอนามัยหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และในปีงบประมาณ ๒๕๕๓   ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ

          ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ มีนายเฉลียว  สุวรรณกูฏ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ

ข้อมูลวันที่ 13 ธ.ค. 2560 12:18