ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลค้อน้อย

 

                          ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสูง ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างเสร็จเมื่อ เดือน กรกฎาคม 2540 ตามแบบเลขที่ 8170/2536 กองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาะรณสุข งบประมาณ 2,713,000 บาท จากการบริจาคที่ดินของ นายหมา สุพันธมาต และนางสอน สุพันธมาต โดยมีนายทองอินทร์ บุญวิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะนั้น เป็นผู้ประสานงานกับทางราชการ เพื่อขอสถานีอนามัยมาก่อตั้งที่บ้านโนนสูง โดยมีนายเฉลียว สุวรรณกุฏ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย และนายนิติกร ชนะกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน มาปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัยโนนสูงจนถึงปี 2544 และมี ว่าที่ร้อยตรีธงศักดิ์ จำปาสด มาปฏิบัติราชการใน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 และนางหนูเพียร มัศยามาศ นักวิชาการสาธารณสุข มาปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2545 และได้จัดผ้าป่าเพื่อต่อเติม สถานีนามัยเมือวันที่ 4 มกราคม 2547 สร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2547

                          ปัจจุบัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง มีนางสาวศิริพร เมืองพิล ปฏิบัติราชการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสูง และมีนายเรวัต เลิศอมรธรรม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ข้อมูลวันที่ 17 ธ.ค. 2554 09:34