ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลค้อน้อย

 

                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อน้อย       ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง  เดิม ตั้งอยู่บ้านสร้างแก้ว ม. 7 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง โดยใช้ชื่อว่า สถานีอนามัยตำบลค้อน้อย ต่อมาได้เกิดไฟใหม้ ในปี 2526 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ ม.6 บ้านค้อน้อย โดยได้รับการบริจาคที่ดินจาก พ่อใหญ่แพง   บุดดีแพง ราษฎร บ้านค้อน้อย จำนวน  3  ไร่ 4  งาน เป็นอาคารไม้ขนาดชั้นเดียว จนกระทั้งปี 2536 ได้รับงบประมาณ จากทางราชการให้สร้าง สถานีอนามัยขนาดใหญ่ แบบแปลน 8146/36 ทดแทนอาคารหลังเก่าด้วยเงินงบประมาณ 3,160,000 บาท พร้อมทั้งบ้านพักระดับ 3 – 4 จำนวน 2  หลัง งบประมาณ หลังละ 360,000 บาทก่อสร้างแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2539 จนกระทั่งปีงบประมาณ 2547 ได้เปลี่ยนสถานะจากสถานีอนามัยค้อน้อย เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนค้อน้อย ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  และได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารชั้นล่าง จำนวน  250,000 บาท ในปีงบประมาณ 2551

                    ปัจจุบัน รัฐบาล โดย ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  มีนโยบายในการปรับปรุงการบริการด้านสาธารณสุข  ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  ศูนย์สุขภาพชุมชนค้อน้อย จึงได้เป็นเป้าหมายของอำเภอสำโรง ในการพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งได้ทำพิธีเปิดใน  วันที่ 1 กรกฎาคม   2552   และอยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงสร้าง   ภูมิสถาปัตน์     มีการปรับปรุงถนน บริเวณรอบ   ให้มีความสะดวก สะอาด  เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ   เกิดความประทับใจของผู้มาใช้บริการ

ข้อมูลวันที่ 9 มี.ค. 2555 00:09