ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล

สถานีอนามัยศรีมงคลตั้งอยู่บ้านเปือย  หมู่ที่ 3  ตำบลโนนกาเล็น  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม  2537  ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากศิษย์ยานุศิษย์ของหลวงปู่สี  สิริยาโน  และผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมกันบริจาคทรัพย์   วัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างตลอดจนสละแรงกายแรงใจ  ช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน  2537  รวมเวลาก่อสร้าง 9 เดือน สิ้นงบประมาณ 1,300,000 บาท และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23  กันยายน  2537

          ต่อมาเมื่อปี 2541  หลวงปู่สี  สิริยาโน  ได้พิจารณาเห็นว่า สถานีอนามัยแห่งนี้ได้ให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมาก และ ประชาชนขึ้นลงลำบาก  ยิ่งถ้ามีอาการเจ็บหนัก  จึงได้ปรึกษาหารือกับบรรดาศิษย์ยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา  ช่วยกันต่อเติมอาคารชั้นล่างเพื่อเป็นห้องบริการแก่ประชาชนทั้งด้านการส่งเสริม  ป้องกัน รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ  ตลอดจนจัดทำห้องคลอดเป็นสัดส่วน และมีการปรับปรุงสนามบริเวณรอบสถานีอนามัยศรีมงคล  เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้มาใช้บริการ  และปรับปรุงถนนให้มีความสะดวก สะอาด การปรับปรุงต่อเติมครั้งนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 664,923  บาท  ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล  เมื่อวันเสาร์ 1 ตุลาคม 2553

ข้อมูลวันที่ 7 ธ.ค. 2560 11:34