ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น

            สถานีอนามัยโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2507  มีฐานะเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ มีนางลมุล  ดวงแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผดุงครรภ์ ด้วยทุนผูกพันเนื่องจากนายจำนงค์  บุญพั่ว บิดาของนางลมุล  ดวงแก้วเป็นผู้มอบที่ดินสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 2 งาน ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเล็นอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านโพนเมือง

            ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยตำบลโนนกาเล็น ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนในตำบลโนนกาเล็น เรื่อยมา จนเมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างอาคารสำนักงานทดแทนหลังเดิม เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว และบ้านพักไม้อีก 1 หลังบนเนื้อเดิม

            ปี พ.ศ. 2537 ได้งบงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขในการก่อสร้างอาคารสำนักงานทดแทนหลังเก่า แต่เนื่องจากพื้นที่เดิมของสถานีอนามัยมีเนื้อที่น้อย คับแคบ กอปรกับที่มีผู้ประสงค์บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสถานีอนามัยคือ นางภู  ส่งเสริม ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 39 ตารางวา ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 8 และบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกาเล็นจึงได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานีอนามัยมาปลูกสร้างบนเนื้อที่แห่งใหม่ และก่อสร้างเสร็จและเปิดทำการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2538

            ปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนโพนเมืองจนถึงปัจจุบัน มีนางจันทร์จ้าวหมื่นสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6 เป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนคนปัจจุบัน

ข้อมูลวันที่ 25 ธ.ค. 2554 20:53