ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง

enlightenedโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกสว่าง   หมู่ที่  3   ตำบลโคกสว่าง    อำเภอสำโรง      จังหวัดอุบลราชธานี  เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นเดียว  ก่อสร้างเสร็จเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2515 ปัจจุบัน ได้ถูกก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยทดแทน เป็นแบบ 2 ชั้น ตามแบบแปลน  8170/36  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2539  เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  24  มกราคม  2540 yes

ข้อมูลวันที่ 12 ก.พ. 2555 12:08