ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้

ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ชื่อเดิมเป็นสถานีอนามัยตำบลโนนอุดม พื้นที่ตำบลนาเพียง มีลักษณะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ทางทิศใต้และตะวันตกของพื้นที่ตำบล สลับที่ดอนบางพื้นที่  เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีลำห้วยธรรมชาติ  หนองน้ำธรรมชาติ บางปีมีน้ำท่วมขังไร่นา การคมนาคม  เป็นถนนทางลาดยาง เชื่อมต่อกันระหว่าง 3 ชุมชนใหญ่ ๆ คือ ชุมชนนาเพียง ชุมชนหนองผือ และชุมชนอาจสามารถ

                 ตำบลนาเพียง  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง  แบ่งเขตการปกครองเป็น  15 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้  ตำบลนาเพียง  จำนวน  6 หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ 4 หมู่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง จำนวน 5 หมู่บ้าน กำนันชื่อ  นายนิกร ทองนาค  นายกเทศบาลเทศมนตรีตำบลชื่อ นายอภัย   เฮ้าจำนงค์  ประชาชนตำบลนาเพียง  อาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทำนา ทำไร่  รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานไข่ไก่  นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในวันพระทุกวัน ประชาชนพื้นที่นิยมเข้าวัดฟังธรรม ประชาชนกลุ่มวัยทำงานจะออกไปทำงานที่ต่างจังหวัด  และโรงงาน ส่วนใหญ่คนที่อยู่บ้านคือกลุ่มผู้สูงอายุ และต้องดูแลบุตรหลานร่วมด้วย

ข้อมูลวันที่ 18 ม.ค. 2559 23:27