ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล

               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล เป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ หน่วยบริการคู่สัญญาหลักคือโรงพยาบาลพล ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๓8 บนที่ดินที่ประชาชนบริจาค และที่ดินที่ใช้เงินหมู่บ้านซื้อเพิ่มเติม รวมที่ดินมีจำนวน 2 ไร่  เป็นอาคารแปลนมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานีอนามัยขนาดกลาง คอนกรีตสองชั้นใต้ถุนโล่ง มีพื้นที่ใช้สอย ๓๐๐ ตารางเมตร ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างใหม่  ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณ  มีบ้านพัก  3  หลัง  

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านชาด ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  มีพื้นที่ 2 ไร่ ห่างจากอำเภอพล ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดขอนแก่น 73 กิโลเมตร รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านชาด หมู่ที่ 2 บ้านตำแย หมู่ที่ 3 บ้านทับบา หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 6 บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง  หมู่ที่ 9 บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่ 10 บ้านหันใหญ่แม่เอีย และหมู่ที่ 11 บ้านชาดอำนวย  ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล รพ.สต. มากที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนเหม่น ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

                   ทิศเหนือ           จรดเขตตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล

                   ทิศใต้             จรดเขตตำบลหนองแวงโสกพระและ ตำบลโนนข่า  อำเภอพล

                   ทิศตะวันออก     จรดเขตตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองสองห้อง

                   ทิศตะวันตก      จรดเขตตำบลโนนข่าและ ตำบลในเขตเทศบาลพล  อำเภอพล

ข้อมูลวันที่ 21 ม.ค. 2562 20:58