ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง

ความเป็นมาวิวัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอดีตถึงปัจจุบัน

            สุขศาลาชั้น ๑ สุขศาลาชั้น ๒ ก่อน พ.ศ.๒๔๘๕ สถานีอนามัยชั้น ๑ พ.ศ.๒๔๙๕ สถานีอนามัยชั้น ๒ พ.ศ.๒๔๙๗ ศูนย์การแพทย์อนามัยชนบท พ.ศ.๒๕๑๕ สถานีอนามัย พ.ศ.๒๕๑๕ ศูนย์การแพทย์และอนามัย พ.ศ.๒๕๑๗ โรงพยาบาลอำเภอ พ.ศ.๒๕๑๘ โครงการ ทสอ. พ.ศ.๒๕๓๕ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการพัฒนาสถานีอนามัย จึงได้จัดทำโครงการ “ทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย“ กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๕-๒๕๔๔ รวม ๑๐ ปี โดยได้กำหนดสถานีอนามัยเป็น ๒ ประเภทคือ สถานีอนามัยทั่วไป และสถานีอนามัยขนาดใหญ่

             สถานีอนามัยทั่วไป หมายถึง สถานีอนามัยส่วนใหญ่ของประเทศ มีบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ทั้งสิ้น ๔ งาน ได้แก่การบริการสาธารณสุขผสมผสาน การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชุมชนบริหารงานวิชาการ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีกรอบอัตรากำลังและอาคารบ้านพักตลอดจนครุภัณฑ์ตามที่กำหนด

             สถานีอนามัยขนาดใหญ่หมายถึง สถานีอนามัยทั่วไปจำนวนหนึ่งซึ่งถูกคัดเลือกให้พัฒนาขึ้นเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ในโครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย ซึ่งมีเป้าหมายจะพิจารณาสถานีอนามัยจำนวน ประมาณ ๑ ใน ๕ ของสถานีอนามัยทั่วประเทศโดยคัดเลือกเลือกจากสถานีอนามัยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของชุมชน ทั้งด้านการคมนาคมสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะทำให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้กว้างขวางกว่าสถานีอนามัยทั่วไป สถานีอนามัยขนาดใหญ่ จะมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกับสถานีอนามัยทั่วไป แต่จะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานบางอย่างสูงกว่า เช่น งานทันตกรรมพื้นฐาน ซึ่งยังไม่มีในสถานีอนามัยทั่วไป นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงสนับสนุนสถานีอนามัยทั่วไปที่กำหนดเป็นสถานีอนามัยลูกข่ายทั้งในด้านการบริการรับส่งต่อผู้ป่วย การบริหารและวิชาการ   พ.ศ. ๒๕๒๓ มีการจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายเฉพาะแห่ง ขึ้นกับสถานีอนามัยในตำบลนั้น ๆ และต่อมาได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพมาเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน  กระจายไปสู่ระดับตำบลทั่วประเทศ   ทั้งนี้ในระยะ  ๑๐  ปีที่ผ่านมา   ความต้องการบริการสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชนส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดในด้านศักยภาพและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งทำให้ไม่สามารถบริหารเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาล  โรงพยาบาลเอกชนและคลินิก  อาจจะเป็นภาระสำหรับประชาชนบางส่วนในเรื่องค่าใช้ในการเดินทางการสูญเสียเวลาเป็นต้น

                หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิหรือที่เรียกว่าสถานีอนามัยในชื่อเดิม ปัจจุบันจะเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วง แต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ มีบทบาทหน้าที่จัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานทั้งด้านการรักษา  ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพอย่างใกล้ชิด  ครอบคลุม  ในทุกระดับทั้งระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน  เป็นบริการที่ให้การดูแลตั้งแต่ก่อนป่วย  ดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยและดูแลต่อเนื่องหลังเจ็บป่วย ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและ  จิตวิญญาณแบบเป็นองค์รวม  เป็นหน่วยบริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายอย่างเสมอภาค (Equity)  เพราะมีการกระจายในทุกตำบล   มีการดำเนินงานบริการใกล้บ้านใกล้ใจและมีการปรับปรุงตนเองตามเกณฑ์ตัวชี้วัดบริการ HCA และกำลังพัฒนาตนเองไปสู่ PCA ดังนั้นจึงได้มีการวิเคราะห์ตนเองของสถานบริการเพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพต่อไป

 ** ข้อมูลทั่วไป

             โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วง ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายธวัชชัย  ปิตตาระเด จำนวน ๑ งาน ๙๐ ตารางวา นายสมศรี  คำยอดแก้ว จำนวน ๒ งาน ๕ ตารางวา  และที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน  ๑ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา ได้ยกให้สร้างสถานีอนามัยบ้านหนองม่วงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓ ก่อสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและรักษาพยาบาล เป็นอาคารชั้นเดียว มีบ้านพัก ๒ หลัง  เปิดบริการเมื่อปี ๒๕๒๓  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้สร้างสถานีอนามัยหลังใหม่ทดแทนหลังเก่า ตามแบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖ (งบประมาณก่อสร้าง ๑,๘๐๕,๐๐๐ บาท) แล้วเสร็จ ปี ๒๕๔๑ และพัฒนายกระดับเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วง  เมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีหมู่บ้านในเขตรับบริการทั้งหมด ๘  หมู่บ้าน  จำนวนหลังคาเรือน ๕๘๕ หลังคาเรือน  มีประชากรรับผิดชอบจำนวน ๓,๒๒๓  คน เป็นชายจำนวน ๑,๔๔๐ คน หญิง ๑,๕๔๕ คน (ข้อมูลจากโปรแกรม Hosxp_pcu ณ   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑) มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน ๗๖ คน (ณ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑) มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอนาเชือก  ๗  กิโลเมตร  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๕ คน เป็นข้าราชการ ๓ คน ลูกจ้าง ๒ คน ดังนี้       

๑.พันจ่าโทคุณากร เจียมใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๒.นางพนอ  ลือทองจักร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

๓.นางขนิษฐา  ปาปะตัง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔.นางสุบรร  วรหิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

๕.นางสมโภชน์  พิลาแดง ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (พกส.) 

ข้อมูลวันที่ 4 ม.ค. 2562 23:38