ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว

ข้อมูลทั่วไป ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลาขาว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาขาว เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ชั้นเดียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗  ที่บ้านปลาขาว หมู่ที่ ๙ ตำบลสันป่าตอง เรียกชื่อว่า สุขศาลาบ้านปลาขาว มีหมู่บ้านบริการอยู่ในเขตปกครองของตำบลหนองโพธิ์ และตำบลหนองกุง จนเมื่อถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำบลสันป่าตองจึงแยกตำบลออกมา เดิมมี ๙ หมู่บ้าน และต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดกลาง สองชั้น แบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖ กองแบบแผน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน ๑,๘๐๗,๐๐๐ บาท  และในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้เปิดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน ตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยกระดับเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  และได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ตำบลสันป่าตอง ห่างไกลอำเภอนาเชือก ๑๖ กิโลเมตร การคมนาคมมีถนนลาดยางผ่าน ๒ เส้น

ที่ตั้ง บ้านปลาขาว หมู่ที่ ๙ ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ระยะห่างจาก รพ.นาเชือก                   ๑๖      กิโลเมตร

จำนวนประชากรที่รับผิดชอบทั้งหมด        ๕,๐๐๙  คน

จำนวนหลังคาเรือน                           ๙๐๐    หลัง

จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ                  ๑๒      หมู่บ้าน

อาณาเขตติดต่อ    ตำบลสันป่าตอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอนาเชือก โดยห่างจากอำเภอนาเชือก ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      ตำบลหนองโพธิ์   อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้                       ติดต่อกับ      ตำบลยางสีสุราช  อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ตำบลดงดวน       อำเภอนาดูน      จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ      ตำบลนาเชือก     อำเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม

แผนที่อำเภอนาเชือก

 

ต.สันป่าตอง

ภูมิประเทศ

ตำบลสันป่าตอง  มีสภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ดอนสลับกับที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา สลับกับป่าดอน มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือลำห้วย ๑ สาย มีหนองน้ำธรรมชาติ ๒ แห่ง มีป่าชุมชน ๓ แห่ง เป็นแหล่งเก็บของป่า ของคนในชุมชน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ในหน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก

ด้านเศรษฐกิจ

              สภาพเศรษฐกิจของชุมชน เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง และมีอาชีพรองคือเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็นต้น อาชีพเสริมส่วนใหญ่ทำการเจียรนัยพลอย และทอผ้าพื้นเมือง และอีกอาชีพเสริมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนตำบลสันป่าตอง คือ การเจียระไนพลอย และอัญมณีต่างๆ ซึ่งสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ นอกฤดูกาลทำนา แรงงานฝีมือบางส่วนจะอพยพแรงงาน ไปรับจ้างเจียระไนพลอยที่จังหวัดจันทบุรี และบางส่วนจะรับพลอยจากนายหน้ามาทำเองที่ในชุมชน เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง สินค้าชุมชนอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของ ตำบลสันป่าตอง คืออัญมณีเช่น สร้อย แหวน กำไล ต่างหู เป็นต้น

ด้านสังคม

           ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ตามแบบอย่างที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ พ่อแม่  รวมไปถึงการยึดถือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่ที่สืบทอดมาจากเผาพันธุ์ดั้งเดิมไปพร้อมกันกับการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง 

ประเพณี  การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่  การรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในเทศกาลวันสงกรานต์  และประมาณเดือนตุลาคม  จะมีประเพณีการทอดเทียนเข้าพรรษาแต่ละหมู่บ้านในอำเภอนาเชือกจะมีการขับร้องสรภัญญะแข่งขันกันแต่ละหมู่บ้าน โดยจะขับร้องกันเป็นกลุ่มคณะ กลอนที่นิยมขับร้องคือ  กลอนบูชาพระรัตนตรัย ,กลอนศีลห้า นอกจากนั้นยังมีการจัดงานวันลอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคา

ด้านศาสนา       ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด   จำนวน ๘ แห่ง  ได้แก่

          วัดบ้านป่าตอง                       หมู่ที่ ๑            วัดบ้านตำแย                                  หมู่ที่  ๒

          วัดบ้านหนองงู                       หมู่ที่  ๓           วัดบ้านโนนสวัสดิ์                    หมูที่  ๔

          วัดบ้านกระต่าย                     หมู่ที่  ๕          วัดบ้านโนนทอง                     หมู่ที่  ๗

          วัดบ้านโนนยาง                      หมู่ที่  ๘           วัดบ้านท่าศิลา                      หมู่ที่  ๙

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        จำนวน   ๔  แห่ง คือ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาขาว             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่าย             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตอง

ตารางจำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ ปี ๒๕๕๘

กลุ่มอายุ (ปี)

ประชากรชาย (คน)

 

ประชากรหญิง(คน)

 

รวมประชากร

( คน)

ร้อยละ

ต่ำกว่า ๑ ปี

๒๐

๒๖

๔๖

๑.๐๑

๑– ๔

๑๑๕

๑๐๕

๒๒๐

๔.๘๕

๕ – ๙

๒๕๘

๑๐๒

๓๖๐

๗.๙๓

๑๐ – ๑๔

๒๙๑

๑๒๘

๔๑๙

๙.๒๔

๑๕ – ๑๙

๒๒๓

๑๑๔

๓๓๗

๗.๔๓

๒๐ – ๒๔

๒๐๒

๑๓๓

๓๓๕

๗.๓๘

๒๕ – ๒๙

๒๑๖

๑๖๘

๓๘๔

๘.๔๖

๓๐ – ๓๔

๒๕๗

๒๐๘

๔๖๕

๑๐.๒๕

๓๕ – ๓๙

๒๕๔

๑๙๓

๔๔๗

๙.๘๕

๔๐ – ๔๔

๒๑๑

๑๔๘

๓๕๙

๗.๙๑

๔๕ – ๔๙

๑๖๙

๑๑๓

๒๘๒

๖.๒๒

๕๐ – ๕๔

๑๕๒

๘๘

๒๔๐

๕.๒๙

๕๕ – ๕๙

๑๒๑

๕๒

๑๗๓

๓.๘๑

๖๐ – ๖๔

๙๓

๕๐

๑๔๓

๓.๑๕

๖๕ – ๖๙

๙๒

๔๘

๑๔๐

๓.๐๙

๗๐ –๗๔

๕๐

๒๘

๗๘

๑.๗๒

๗๕ – ๗๙

๓๕

๑๙

๕๔

๑.๑๙

๘๐ –๘๔

๓๑

๓๕

๐.๗๗

๘๕+

๑๓

๒๐

๐.๔๔

 

๒๗๙๗

๑๗๔๐

๔๕๓๗

๑๐๐.๐๐

ที่มา  ฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  Hosxp_pcu  พ.ค. ๒๕๕๘ 

ด้านการศึกษา    มีโรงเรียนครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ๑  แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่งคือ

-โรงเรียนปลาขาว เปิดสอน ระดับ อนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับเด็กนักเรียนในเขตตำบลสันป่าตองทุกหมู่บ้าน และตำบลหนองโพธิ์ในบางส่วน

-โรงเรียนบ้านตำแย รับเด็กนักเรียนจากบ้านตำแย หมู่ที่ ๒  บ้านโนนยาง ม.๘

-โรงเรียนบ้านป่าตอง รับเด็กนักเรียนจากบ้านป่าตอง ม.๑ และบ้านหนองงู ม.๓

-โรงเรียนบ้านกระต่าย รับเด็กนักเรียนจากบ้านโนนสวัสดิ์ ม.๔ บ้านกระต่าย ม.๕ บ้านร้านหญ้า ม.๑๒

-โรงเรียนบ้านโนนทอง รับเด็กนักเรียนจากบ้านโคกมน ม.๖  และบ้านโนนทอง ม.๗

๕.๑   ขอบเขตของการให้บริการ

           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลาขาว มีการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก และพื้นที่ใกล้เคียง   ด้านการส่งเสริมป้องกัน  รักษา  และฟื้นฟูสภาพครอบคลุมทั้งกาย  จิต  สังคม  จิตวิญญาณ  รวมทั้งกลุ่มโรคที่ซับซ้อนการเชื่องโยงข้อมูลสู่ชุมชน  การบริการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

  1. ความสามารถที่มีการให้บริการ

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

-นวก.สาธารณสุข                                 ๑        คน

-พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว                    ๑        คน               

-พยาบาลวิชาชีพ                                  ๑        คน               

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                            ๑        คน

-เจ้าหน้าที่ทันตภิบาล                             -         คน

-พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย                 ๑        คน

-ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                            ๑        คน

-จำนวน อสม.ทั้งหมด                            ๑๑๕    คน

          ๑.๑ .ในระดับปฐมภูมิ

               เป็นการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่มีหอผู้ป่วยในสถานบริการ ให้บริการพยาบาลเวชปฏิบัติและทีมสหสาขาวิชาชีพ จากแม่ข่ายเป็นเครือข่ายร่วมในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน รวมทั้งการดูแลต่อเนื่อง ฟื้นฟูสุขภาพหลังออกจากโรงพยาบาลแม่ข่ายและเชื่อมโยงสู่ชุมชนตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

๑.๒.ในระดับทุติยภูมิ

โรงพยาบาลนาเชือก เป็นหน่วยรับส่งต่อ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง  ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง  มีกระบวนการดูแลผู้ป่วยในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ โรคที่มีความเสี่ยงสูง โรคที่พบบ่อย โรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง    โดยทีมดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย คือโรงพยาบาลมหาสารคาม พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ  เชื่อมโยงถึงชุมชน

หน้าที่

๑.  ให้บริการดูแลรักษา ป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพ  และฟื้นฟูสภาพผู้รับบริการ  แก่ประชาชนในพื้นที่

๒.  ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของอำเภอนาเชือก ให้ผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

๓.  พัฒนาศักยภาพของชุมชน อสม. กสค. ให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนในชุมชนได้

เป้าหมาย ( Purpose)

ผู้รับบริการได้รับการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวม  ผู้รับบริการพึงพอใจ

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการในด้านการดูแลรักษา  ส่งเสริมสุขภาพ   ป้องกัน   ฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย   ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมทั้งเชิงรับและเชิงรุก   โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการสุขภาพและประสานการส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องกับเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ

ศักยภาพและข้อจำกัด

สามารถตรวจรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ที่ไม่รุนแรงและซับซ้อน ให้การดูแลผู้ป่วยตามศักยภาพ โดยไม่มีการรับผู้ป่วยไว้นอนพักค้างคืนใน รพ.สต.

 

(๒)  ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร

- การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะได้แก่  ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งจะมีพยาบาลที่ผ่านการอบรมในการดูแลผู้ป่วย

(๓)  บริการ/กลุ่มเสี่ยงประชากร/กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ให้บริการ

· บริการสำคัญที่ให้บริการ 

-การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  เน้นบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการรวมถึงการสร้างเครือข่ายบริการโดยประสานให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ

การจัดระบบส่งต่อโดยประสานความร่วมมือเป็น  ๓  ช่องทาง  คือ

  1. การส่งต่อผู้ป่วยทั่วไปไปรับบริการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า  โดยแบ่งเป็น  Emergency และ Elective
  1. ๒๑

    การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลต้นสังกัด  ชุมชน  ครัวเรือน  เพื่อฟื้นฟูสภาพ      อย่างต่อเนื่อง
  2. การรับส่งต่อจากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า  เพื่อกลับมารักษาต่อเนื่องตามคู่สัญญา

 ·  กลุ่มประชากรที่ให้บริการ

  • กลุ่มประชากรที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (UC)
  • กลุ่มข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ /กลุ่มผู้ประกันตน
  • กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ตาม  พรบ. ผู้ประกันภัยจากรถ/กลุ่มแรงงานต่างด้าว

   ·  กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ให้บริการ 

          กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องจัดคลินิกบริการเฉพาะ  ได้แก่  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ (DM  HT   Asthma  COPD  TB  )  กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช  OSCC  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี   ผู้ติดสารเสพติด 

ข้อมูลวันที่ 2 มี.ค. 2561 15:23