ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก

ประวัติความเป็นมา

              สถานีอนามัยบ้านหนองจิก เปิดดำเนินการเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2524  เดิมชื่อว่าสำนักงานผดุงครรภ์บ้านหนองจิก   

หมู่ที่  10  ตำบลรอบเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และได้แยกเป็นตำบลดงลาน  เมื่อ  1  สิงหาคม  2538     และยกฐานะเป็น

สถานีอนามัยบ้านหนองจิก หมู่ที่  5 ตำบลดงลาน ตามการแยกตำบลและเปลี่ยนลำดับของหมู่บ้านใหม่และต่อมาปี พ.ศ. 2539 

ได้แยกหมู่บ้านเป็นบ้านหนองจิก  หมู่ที่  12  จนถึงปัจจุบัน

สถานีอนามัยเดิมก่อสร้างโดยงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขตามงบประมาณโครงการประชากร สร้างบนเนื้อที่   

2  ไร่  2 งาน 10 ตารางวา โดยการบริจาคที่ดินของนายหนูพูน นวนนุกูล และนางสุบิน วิชระโภชน์ เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2521

สถานีอนามัยประกอบด้วย

1. อาคารสถานีอนามัย  จำนวน  1  หลัง  ตามแบบแปลนเลขที่  3974 ( ต )

2. บ้านพักเจ้าหน้าที่  จำนวน  2  หลัง  ตามแบบแปลนเลขที่  3804  ( ส )

3. งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น  917,000  บาท

ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่  9024  เล่มที่  91  หน้า  24  เลขที่ดิน  1  หน้าสำรวจ  3538  และโฉนดที่ดินเลขที่  3 

   หน้าสำรวจ  4968  เลขที่  9924  เล่มที่  100  หน้า  24

เจ้าหน้าที่มี่ปฏิบัติราชการคนแรก คือ นางเครือวัลย์  ผารัตน์

ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ  2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน  ตามแบบแปลน เลขที่  8170 / 36   

แบบ  150  ตารางเมตร  งบประมาณ  1,451,250  บาท  ( หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

และได้เปิดดำเนินการ  เมื่อ  1  มกราคม  2544  เป็นต้นมา

จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ  จำนวน  14  หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดร้อยเอ็ด  ทางแยก กม. ที่  7

 ของ ถนนแจ้งสนิททางออกจังหวัดมหาสารคาม

                1  ตุลาคม  2553  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก  ตามมติคณะรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบหัวหน้าสถานีอนามัย

 

 

 

 

 

 

1.   นางเครือวัลย์   ผารัตน์

 

 

 

 

 

2.   นายสงคราม   ทุมสิทธิ์

 

 

 

 

 

 

3.   นางพัสดี        พันสลาบขวา

 

 

 

 

 

 

4.   นางสงบ        ไชยเสนา

 

 

 

 

 

 

5.   นายบุรี           ทิพนัส

 

 

 

 

 

 

6.   นายสุทิน        พลเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

7.   นายสถิตย์      โมกขรัตน์

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก

ข้อมูลวันที่ 28 ต.ค. 2564 07:36