ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลโหรา

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหรา  อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

     หมู่ที่ 4 บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

             รหัสไปรษณีย์ 45160 โทรศัพท์ 043-659600 email (nong206@gmail.com)

--------------------------------------------

ข้อมูลทั่วไป

                  ประวัติความเป็นมา

              เดิมสถานีอนามัยบ้ารวมไทย  ตำบลโหรา  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4  บ้านรวมไทย ตำบลโหรา  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภออาจสามารถ  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  9 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ  47  กิโลเมตร  มีเนื้อที่  2  ไร่  3  งาน  20  ตารางวา  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวด้วยทุนผูกพัน   ได้งบประมาณก่อสร้างทดแทน  เมื่อปี  พ.ศ. 2540  มาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ใต้ถุนสูง 1 หลัง  และ ต่อเติมอาคารชั้นล่างโดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคในชุมชน   พร้อมปรับปรุงอาคารไม้หลังเก่าเป็นอาคารเอนกประสงค์  มีบ้านพักข้าราชการ 3-4  จำนวน 2 หลัง โดยตั้งชื่อว่า “ สถานีอนามัยบ้านรวมไทย”    สถานีอนามัยบ้านรวมไทย   ให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมารับผิดชอบหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห้่ง ในปี พ.ศ. 2549  สถานีอนามัยบ้านรวมไทย เป็นเครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชุมชนตำบลโหรา  (Primary care unit; PCU) ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเครือข่าย อสม. 185 คน  เมื่อต้่นปี 2554 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหรา  ตามนโยบายรัฐบาล  ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโหรา มีบุคลากรปฏิบัติราชการประจำ จำนวน 12 คน ดังนี้

1. นางอัมรา  อิ่มทรัพย์                        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

2. นางพัชริน   เพิ่มผล                          ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. นายจิตกร   ภูงาแก้ว                         ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

4. นางสไบแพร   ทรัพย์วิบูลย์ชัย           ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

5. นางสาวเพ็ญจิตร  ลาดสีทา               ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6. นางสาวธนิตา   อิ่มทรัพย์                  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ

7.นางสาวปาริชาติ  กองค้า                   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติการ

7. นางเสงี่ยม  ทัดภูธร                          ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาด

8. นางบุญจิรา   ผิวดำ                           ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

9.นางลุน   บัวภา                                ตำแหน่ง พนักงานให้บริการแพทย์แผนไทย

10.นางสาวปัททุมมา  มูลมิรัตน์              ตำแหน่ง พนักงานข้างเก้าอี้งานทันกรรม

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                         ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ ตำบลโพนเมือง  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

                         ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ ตำบลหนองขาม  อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

                         ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว  อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

                         ทิศใต้                      ติดต่อกับ ตำบลหนองหิน  อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

                                พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตตำบลโหรา เป็นที่ราบลุ่ม    พื้นที่ทำนาร้อยละ  80  เขตที่อยู่อาศัยร้อยละ 10 และร้อยละ  10  เป็นพื้นที่ทำการเพาะปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์  นอกฤดูทำนามักนิยมปลูกยาสูบเตอร์กิส  เป็นรายได้เสริม กว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทำนา

การคมนาคม

                     ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสรวง    มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสถานบริการกับอำเภอมี 2  เส้นทาง  เป็นทางลาดยาง  เส้นทางเชื่อมต่อกับหมู่บ้านรับผิดชอบเป็นทางลาดยาง 7 หมู่บ้าน ทางลูกรัง 7 หมู่บ้านทางเป็นหลุมเป็นบ่อการคมนาคมไม่สะดวก    ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลวันที่ 25 ก.พ. 2562 22:10