ประวัติสถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กืย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กืย หรือ สถานีอนามัยบ้านแม่กืย ไชย ตั้งอยู่ หม่ 9 บ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง สร้างเมื่อ ประมาณ ปี 2520  เนื้อที่ 0-3-59 ไร่ โดยการบริจาคของ นางสมบูรณ์ นางสมจิตร และนางแสงจันทร์ เสริมสุข และขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ เลขที่ทะเบียน ลป 50 จากหลักฐาน โฉนด ทะเบียน 86738 เล่ม868 หน้า38 เลขที่ที่ดิน 140 กรรมสิทธิ์ กระทรวงการคลัง  โดยมี หัวหน้าสถานีอนามัยที่พอเก็บข้อมูลตามลำดับดังนี้

1. นาง.......(ป้าแอ้ว)  อุตนางกูร  ประมาณ ปี 2520 2. นายนกุล คันธวะ  ประมาณปี 2524 3. นางอนงค์ สุคนธเสนีย์  ประมาณ ปี 2527   4. นายอรุณ สุวรรณราช ประมาณ ปี 2528   5. นางสาวจุทาทิพย์  ประมาณ ปี 2529    6. นางจิราพร มุดดา( หิรัญญบุตร) ประมาณ ปี 2533  7. นางอมรรัตน์ สุระเสน ประมาณ ปี 2534   8. นางทัศนีย์  รัตนประวัติ ประมาณ ปี 2536

9. นางสะอาด สิงห์โตทอง ปี 2539  และ 10. นางปณิตา ศิริปภาดา ปี 2550 - ปัจจุบัน

(นางไพรินทร์ บุญตั้ง,อสม.และนางศรีไว ชั่งชัย ผู้สูงอายุ ผู้ให้ข้อมูล)

ข้อมูล ทั่วไป  ณ วันที่ 21 กรกฏาคม 2555

รับผิดชอบ 6 หม่บ้าน/12 ชุมชน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประชากร 10,998 คน 2946 หลังคาเรือน

จนท. สาธารณสุข   4 คน ได้แก่

1. นาง ปณิตา  ศิริปภาดา  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต.)

2. นายชัย  ท่นไชย จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน

3. นางมัสลิน  โรจนวิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4. นางเขมรัก  ปิลาเป็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  

ลูกจ้าง 2 คน  ได้แก่  นางสาว มัลลิกา ใจสอน พนักงานบันทึกข้อมูล และนางสาว จุทามาศ โยธาวงค์

จำนวน อสม.263 คน  อัตราส่วน อสม.: หลังคาเรือน  = 1: 11.21

เขตการปกครอง  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แหล่งงบประมาณดำเนินการด้านสาธารณสุข

1. จากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศบาลเมืองเขลางค์

2. จาก สปสช.ตามการจัดสรร ผ่านทาง โรงพยาบาลลำปาง ( แม่ข่าย)

 

 

ข้อมูลวันที่ 10 พ.ย. 2564 21:06