ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวี ตำบลบ้านฟ้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาวี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2537 รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน คือบ้านเป้า หมู่ที่ 1 บ้านนาวีหมู่ที่ 2  บ้านดู่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้างหมู่ที่ 6 และบ้านคือหมู่ที่ 7 มีประชากรทั้งหมด 2043 คน  อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านหลวง 12 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวะดน่านทางทิศตะวันตก 62 กิโลเมตร การคมนาคมใช้ถนนทางหลวง ภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ทิศใต้  ติดกับตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก  ติดกับตำบสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ข้อมูลวันที่ 10 ธ.ค. 2561 13:40