ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลโดมประดิษฐ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อ  อำเภอน้ำยืน  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ของอำเภอน้ำยืน  อยู่ห่างจากอำเภอน้ำยืน ประมาณ  23  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศใต้  ของจังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี   ประมาณ 135   กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  4  ไร่   8 ตารางวา

อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

           ทิศเหนือ            ติดต่อ  บ้านหนองบัวพัฒนา  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี                  

           ทิศตะวันออก     ติดต่อ บ้านแปดอุ้ม อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี                 

           ทิศใต้                ติดต่อ   เทือกเขาพนมดงรัก       

           ทิศตะวันตก       ติดต่อ    บ้านจันลา  จังหวัดอุบลราชธานี

เขตการปกครอง

          รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

ตำบล

1

โดมประดิษฐ์

เทศบาลอำเภอ

-

-

เทศบาลตำบล

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบล

1

โดมประดิษฐ์

หมู่บ้าน

2

 

ชุมชนในเขตเทศบาล

-

 

หลังคาเรือน

490

 

ประชากร (คน)

               ชาย 

               หญิง

1,944

982

962

 

50.51 %

49.49 %

 

ข้อมูลวันที่ 19 ม.ค. 2563 23:51