ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2494 จำนวนเงิน 
600,000 บาท เป็นเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง  โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้
ป่วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2540

    ขนาดและที่ตั้งของโรงพยาบาลบุรีรัมย์

                 โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐/๑  ถนนหน้าสถานี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด-บุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด  ๗๔ - ๓ - ๑๓.๔ ไร่ (ได้รับโอนที่ดินแขวงการทางบุรีรัมย์จากกรมธนารักษ์  เมื่อ วันที่      ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๑  จำนวน  ๓๒ - ๑ - ๕๘.๔ ไร่  โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการ)  อาณาเขตติดต่อดังนี้

              ทิศเหนือ             ติดกับพื้นที่ของเอกชนและถนนสาธารณะ

              ทิศใต้                 ติดถนนสาธารณะ

              ทิศตะวันออก        ติดถนนสาธารณะ

              ทิศตะวันตก          ติดกับพื้นที่ของเอกชน

โรงพยาบาลบุรีรัมย์เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๙๔ จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นเรือนคนไข้ขนาด  ๒๕ เตียง  ๑ หลัง  โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๔๐

              เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  ๒๕๔๓  ได้ปรับขยายบริการจาก  ๕๒๒ เตียง  เป็น  ๕๙๐ เตียง          ในปัจจุบันโรงพยาบาลบุรีรัมย์  มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น  2,086  คน เป็นข้าราชการ  883  คน  ลูกจ้างประจำ  135  คน  ลูกจ้างพนักงานราชการ  40  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  266  คน  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  762  คน

รายนามผู้อำนวยการจากอดีตถึงปัจจุบันจำนวน  ๑๕ คนมีรายนามดังนี้

นายแพทย์ปุ่น               ปิยะศิลป์                                     พ.ศ.  ๒๔๙๖ – ๒๔๙๗

นายแพทย์นิรันด์            ประภาสวัสดิ์                               พ.ศ.  ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙

นายแพทย์สุจินต์            ผลากรกุล                                  พ.ศ.  ๒๔๙๙ – ๒๕๐๒

นายแพทย์ประทีป          หุตางกูร            (รักษาการแทน)   พ.ศ.  ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕

นายแพทย์สุจินต์            ผลากรกุล                                  พ.ศ.  ๒๕๐๖ – ๒๕๑๓

นายแพทย์อาลัย             นากะพันธ์                                 พ.ศ.  ๒๕๑๓ – ๒๕๓๗

นายแพทย์อนันต์            อริยะชัยพาณิชย์                         พ.ศ.  ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘

นายแพทย์ปราโมทย์        สุจินพรัหม                                พ.ศ.  ๒๕๓๘ – ๒๕๔๔

นายแพทย์เฉลิมชัย          เหล่าพูลสุข                              พ.ศ.  ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

นายแพทย์อนุศักดิ์           ตั้งไพบูลย์                                พ.ศ.  ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘

นายแพทย์บรรเจิดจง       เจริญกมล                                 พ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐

นายแพทย์พิเชฐ             อังศุวัชรากร                              พ.ศ.  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒

นายแพทย์ชลิต              ทองประยูร                                พ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

นายแพทย์จรัญ              ทองทับ                                    พ.ศ.  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑

นายแพทย์สมชัย             อัศวสุดสาคร                            พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

นายแพทย์ภูวดล             กิตติวัฒนาสาร                          พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

หน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

๑.        ให้การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปฟื้นฟูสภาพรักษาพยาบาลแบบออกหน่วยเคลื่อนที่รักษาพยาบาลทางวิทยุ

๒.        บริการส่งเสริมสุขภาพในเขตอำเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลการออกอนามัยแม่และเด็กการวางแผนครอบครัวการโภชนาการการสุขศึกษาการอนามัยผู้สูงอายุ

๓.        บริการชันสูตร

๔.        ดำเนินตามระบบรับ - ส่งผู้ป่วย

๕.        สนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์แก่โรงพยาบาลชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขตามระเบียบทางราชการ

๖.        รวบรวมสถิติข้อมูล

๗.        ศึกษาค้นคว้าวิจัยงานด้านการแพทย์

๘.        สนับสนุนนิเทศโรงพยาบาลชุมชน ๑๙ แห่ง  และสถานบริการสาธารณสุขด้านวิชาการ

๙.        ดำเนินงานให้การศึกษา/อบรมนักศึกษาและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๑๐.    คัดเลือกนักศึกษาแพทย์ชนบทร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑.    สนับสนุนกิจกรรมหน่วย พอ.สว. 

 

 

 

ข้อมูลวันที่ 24 ก.พ. 2563 07:28