ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีเนื้อที่ 59 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ได้ดำเนินการมาจากการจัดทุน “กุศลสาธารณสุข” ซึ่งท่านเจ้าคุณรสศิลขันธ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดและประชาชนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันบริจาคเพื่อก่อตั้ง และเปิดโรงพยาบาลดำเนินการ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2494 โดยมีนายแพทย์สราญ นุกูลการ เป็นผู้อำนวยการคนแรก มีแพทย์ประจำ 2 คน เป็นสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยแห่งแรกของทางราชการ มีอาคารเรือนไม้ 2 หลัง จำนวน 50 เตียง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานพยาบาลที่ทันสมัยแห่งแรกของจังหวัด และได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 56 ปี ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา จนได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540

 

                                       ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน
 

1. นายแพทย์สราญ นุกูลการ ปี พ.ศ. 2493 - 2495
2. นายแพทย์สวรรค ์ เลิศฤทธิ์ ปี พ.ศ. 2496 - 2498
3. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ ปี พ.ศ. 2499 - 2511
4. นายแพทย์ยรรยง ภูตระกูล ปี พ.ศ. 2512 - 2516
5. นายแพทย์จีรศักด ิ์เนตราคม ปี พ.ศ. 2517 - 2519
6. นายแพทย์ปราโมทย์ คชรัตน์ ปี พ.ศ. 2520 - 2521
7. นายแพทย์สมศักดิ์ นองบุญนาก ปี พ.ศ. 2521 - 2531
8. นายแพทย์สง่า บุญอำรุง ปี พ.ศ. 2531 - 2532
9. นายแพทย์สมบัติ ตรงสกุล ปี พ.ศ. 2532 - 2542
10. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข ปี พ.ศ. 2542 - 2544
11. นายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัหม ปี พ.ศ. 2544 – 2549
12. นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ ปี พ.ศ.2549 - 2557
13.นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ (๑๖ ตุลาคม พ.ศ.2557) -ปัจจุบัน

ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์

เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

******************************

โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง

สาธารณสุขและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ ด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน สภาพแวดล้อม

รวมทั้งภารกิจของโรงพยาบาล  จึงประกาศให้ทราบและนาไปปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

พันธกิจ  (Mission) 

๑. ให้บริการแบบองค์รวม

๒. ให้บริการระดัยความเชี่ยวชาญ

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๔. ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ค่านิยมองค์กร (Core value) 

SURIN :

          S = Safety หมายถึง ให้บริการด้วยความปลอดภัย มีมาตรฐานการทำงาน

          U = Unity หทายถึง ทำงานเป็ฯทีม แบบหนึ่งบนความรักความสามัคคี

          R = Respect หมายถึง ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกัน

          I = Integrity หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจริยธรรม ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยองค์กร

         N = Network หมายถึง ร่วมมือกับเครือข่ายบริการ

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)  

                ๑. มีความสามารถทำงานเป็นทีม

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

๓. มีความรู้ในการยอมรับ และให้เกียรติผู้นำ

๔. มีองค์ความรู้ในความรับผิดชอบงานของตน

 

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

๑. พัฒนาระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว ผสมผสานผู้เชี่ยวชาญ

๒. บูรณาการองค์รวมผสมผสานมีส่วนร่วม 

๓. พัฒนาเครือข่ายร่วมบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue)

๑. ยกระดับระบบบริการความเชี่ยวชาญ ในระดับตติยภูมิชั้นสูง

๒. พัฒนามาตรฐานบริการเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ

๓. พัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็งแบบมีส่วนร่วม

๔. พัฒนาระบบสนับสนุนบริการให้มีประสิทะฺภาพ

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

 

เข็มมุ่ง (Hosin) ปี ๒๕๕๘

๑. พัฒนาระบบริการสู่ความเป็นชั้นนำ

๒. ปรับปรุงและธำรง ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม ของบุคลากรสู่ความยั่งยืน

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๒๒  มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

                        (นายสมคิด สุริยเลิศ)

             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลวันที่ 6 พ.ย. 2558 02:13