ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี

ประวัติโรงพยาบาลอุดรธานี

          โรงพยาบาลอุดรธานี  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๕ ไร่ ๙๐.๐๑ ตารางวา   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                    ทิศเหนือ          จด      ที่ดินเอกชน

                   ทิศใต้             จด      ที่ดินเอกชน      

                   ทิศตะวันออก     จด      ถนนเพาะนิยมและหนองประจักษ์ 

ทิศตะวันตก      จด      วัดโพธิสมภรณ์และคลองชลประทาน

          เดิมที่ตั้งของโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นบ้านพักของธรรมการมณฑลอุดร ต่อมาทางราชการยุบมณฑลอุดรและบ้านพักธรรมการได้ชำรุดผุพัง ที่ดินจึงว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางราชการจึงได้จัดตั้งเป็นสถานพยาบาลขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๔ โดย พ.ต.อ.ขุนศุภกิจเลขการ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดอุดรธานี ได้เห็นความจำเป็นในด้านสุขอนามัย และการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของประชาชนจังหวัดอุดรธานีเป็นสำคัญ จึงได้เสนอของบประมาณสำหรับจัดสร้างโรงพยาบาล แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาให้มีจำนวนน้อย  ทางจังหวัดจึงสนับสนุนจัดหาเงินสมทบจากงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ตลอดทั้งชักชวนร่วมสมทบบริจาคอีกด้วย   และในเวลาต่อมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖  ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างตึกอำนวยการหลังแรกของโรงพยาบาลอุดรธานีขึ้น และวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๗ ขุนบริบาลบรรพตเขตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้ทำพิธีเปิดตึกอำนวยการเพื่อเปิดรับบริการผู้ป่วยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลอุดรธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและขยายการให้บริการอย่างสม่ำเสมอมาตามลำดับ จนถึงปัจจุบันภายใต้การบริหารงานโดยมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้วยความมุ่งมั่นจนได้ผลงานบริการด้านสุขภาพที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จากผลการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและมีความตั้งใจทำงานในหน้าที่ราชการเป็นอย่างดีของผู้อำนวยการ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้สนับสนุนทางด้านกำลังทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนผู้บริหารชั้นผู้ใหญ่ ในกระทรวงสาธารณสุขที่ให้การสนับสนุนด้านเงินงบประมาณ ทำให้โรงพยาบาลอุดรธานีได้มีการพัฒนาจนเจริญก้าวหน้าดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และจะเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการบริหารและการบริการยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

๑. นายแพทย์เกษม  จิตตะยโศธร            ๒๔๙๔ - ๒๕๑๐

          ๒. นายแพทย์นิยม  เกษจำรัส                ๒๕๑๐ - ๒๕๑๘

          ๓. แพทย์หญิงประภา  สวารชร              ๒๕๑๘ - ๒๕๓๐

          ๔. แพทย์หญิงคุณหญิงอำพันธ์  มีนะกนิษฐ์  ๒๕๓๐ - ๒๕๓๘

          ๕. นายแพทย์เจริญ  มีชัย                    ๒๕๓๘ – ๒๕๕๐

  ๖. นายแพทย์พิชาติ  ดลเฉลิมยุทธนา        ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖

  ๗. นายแพทย์มนัส  กนกศิลป์        ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

๘. นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องค์รักษ์        ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

ข้อมูลวันที่ 12 ธ.ค. 2557 21:41