ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม

ประวัติโรงพยาบาลมหาสารคาม

ปี พ.ศ. 2490  โรงพยาบาลมหาสารคามเริ่มการก่อสร้างบนเนื้อที่ 12  ไร่เศษ  ตั้งอยู่เลขที่ 168  ถนนผดุงวิถี  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับโอนที่ดินจากสถานีสุขศาลา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2532  เป็นต้นมาโรงพยาบาลมหาสารคามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลอีกหลายท่าน  ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นโรงพยาบาลขนาด 472  เตียง

ในเนื้อที่ 30  ไร่เศษ  ตั้งอยู่ที่ 168 ถ. ผดุงวิถี ต. ตลาด  อ. เมือง จ. มหาสารคาม โทร. 043-711029, 711463, 740993-6 โทรสาร  043-711433   และได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน  2548  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

รายนามผู้อำนวยการตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

นายแพทย์บรรลุ        ศิริพานิช                   พ.ศ.  2494 - 2496

นายแพทย์วุฒิ             โพธิสุนทร                  พ.ศ.  2496 - 2498

นายแพทย์วิสิษฐ์         สุวรรณิก                   พ.ศ.   2498 - 2500

นายแพทย์สุพัฒก์        ตระกูลดิษฐ์                พ.ศ.  2500 - 2518

แพทย์หญิงชูศรี          โพธิสุนทร                  พ.ศ.  2518 - 2532

นายแพทย์สมศักดิ์       ธันวารชร                  พ.ศ.  2532 - 2536

นายแพทย์มงคล         เชฏฐากุล                   พ.ศ.  2536 - 2537

นายแพทย์สุวัฒน์        เลิศสุขประเสริฐ          พ.ศ.  2537 - 2542

นายแพทย์ชาย           ธีระสุต                       พ.ศ.  2542 - 2545

นายแพทย์วิชิต                   ว่องสัธนพงษ์              พ.ศ.  2545 - 2547

นายแพทย์วีระพันธ์    สุพรรณไชยมาตย์            พ.ศ.  2547 - 2550

แพทย์หญิงเสาวลักษณ์        นาคะพงษ์          พ.ศ.  2550 -  2552

นายแพทย์สุนทร         ยนต์ตระกูล                พ.ศ. 2552 - 2558

นายแพทย์วีระศักดิ์   อนุตรอังกูร                  พ.ศ. 2558 - 2560

นายแพทย์สุนทร         ยนต์ตระกูล               พ.ศ. 2560 - 2562

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์   ปัจจุบัน

ข้อมูลวันที่ 29 ต.ค. 2563 19:55