ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลลำสนธิ

ข้อมูลเครือข่ายบริการปฐมภูมิระดับอำเภอลำสนธิ

Lamsonthi District Health System

 

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอลำสนธิ

                อำเภอลำสนธิตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของจังหวัด มีพื้นที่ 447 ตร.กม.  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

                   ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวิเชียรบุรี (จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอภักดีชุมพลและอำเภอ     เทพสถิต (จังหวัดชัยภูมิ)

                   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเทพสถิต (จังหวัดชัยภูมิ) อำเภอเทพารักษ์และอำเภอด่าน  ขุนทด (จังหวัดนครราชสีมา)

                   ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสีคิ้ว (จังหวัดนครราชสีมา) อำเภอมวกเหล็ก (จังหวัดสระบุรี) และอำเภอชัยบาดาล

                   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชัยบาดาล และอำเภอศรีเทพ (จังหวัดเพชรบูรณ์)

 

ประวัติความเป็นมา     

                เดิมเป็นกิ่งอำเภอลำสนธิ เป็นอำเภอที่แยกจากอำเภอชัยบาดาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ตั้งขึ้นปี พ.ศ.2522  และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อ 5 ธันวาคม 2539 จนถึงปัจจุบัน 

 

ประชากรและเขตการปกครอง

                อำเภอลำสนธิแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้แก่

           

ตำบล

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หนองรี

13  

3,781

3,889

7,670

ลำสนธิ

6

1,708

1,679

3,387

ซับสมบูรณ์

7

1,805

1,770

3,575

เขารวก

6  

1,237

1,239

2,476

กุดตาเพชร

12

3,167

3,132

6,299

เขาน้อย

5

1,660

1,623

3,283

รวม

49

13,358

13,332

26,690

 

 

                ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

                ท้องที่อำเภอลำสนธิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

                   องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำสนธิทั้งตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ทั้งตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองรีทั้งตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดตาเพชรทั้งตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขารวกทั้งตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาน้อยทั้งตำบล

 

ลักษณะทางภูมิประเทศ

                โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสูงสลับภูเขาดินร่วนปนทราย มีเทือกเขาพังเหยและเขารวกกั้นแนวอำเภอลำสนธิ มีลำน้ำที่สำคัญ 2 สาย คือลำน้ำลำสนธิ และลำน้ำพญากลาง ฤดูแล้งจะแห้งขอดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทางเกษตรได้ พื้นที่ประมาณ 72 % เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติคือป่าซับลังกา  ที่ดินเหมาะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประเภทพืชไร่

 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

                ฤดูหนาว เริ่ม พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 14-15 องศาเซลเซียส

                ฤดูร้อน เริ่ม กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40-42 องศาเซลเซียส

                ฤดูฝน จะเริ่ม พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 900-1,200 มิลลิเมตร/ปี

 

คำขวัญอำเภอลำสนธิ       

                น้ำตกวังแสนดีชื่นบาน ตระหง่านปรางค์นางผมหอม แวดล้อมด้วยภูผา สมบูรณ์ป่าซับลังกา  สายธาราลำสนธิ

 

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว

                ประชากรในอำเภอลำสนธิส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง เลี้ยงโคนม  อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป ค้าขาย มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 1 แห่ง มีสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งอำเภอ 15 โรงเรียน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งอำเภอ 1 โรงเรียน โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (F2) 1 โรงพยาบาล   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ โบราณสถาน/โบราณวัตถุ:ปรางค์นางผมหอม ม.2 ต.หนอรี 

 สถานที่ท่องเที่ยว:เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ม.7 ต.กุดตาเพชร  อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ม.4 ต.กุดตาเพชร  อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่  ม.8  ต.กุดตาเพชร   น้ำตกวังแสนดี ม.2 ต.หนองรี  อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี  

 

การคมนาคม

                ทางบก มาโดยรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205 สุระนารายณ์ จาก อำเภอชัยบาดาลผ่านอำเภอลำสนธิ ไปอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และสถานีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ลงสถานีโคกคลี ตัวสถานีตั้งอยู่ที่ ม. 10 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

 

วิสัยทัศน์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลำสนธิ

                “ ระบบบริการดี  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง  คนลำสนธิมีแฮง  ปี 2568”

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอลำสนธิให้ได้มาตรฐาน

2.พัฒนารูปแบบการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน

3.พัฒนากลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ

 

เป้าประสงค์

1.ระบบการจัดการด้านสุขภาพได้รับรองมาตรฐาน (TQA)

2.ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดี (ลดโรค มีพฤติกรรมที่เหมาะสม)

3.มีนวัตกรรม, งานวิจัยทางด้านสุขภาพได้รับการยอมรับ (เช่น ได้รางวัล , หรือ ลงตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ )

4.บุคลากรในเครือข่ายมีศักยภาพในการจัดการทางด้านสุขภาพและมีความผาสุกในการทำงาน

 

ยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพอำเภอลำสนธิ

1.พัฒนาระบบการจัดการทางด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานโดยยึดหลักธรรมภิบาล

2.พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีความผาสุกในการทำงาน

3.พัฒนารูปแบบการทำงานทางด้านสุขภาพเชิงรุกโดยการส่งเสริมกระบวนการและเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

4.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านสุขภาพ

 

นิยาม

1. เครือข่ายบริการสุขภาพชั้นนำ หมายถึง มีการจัดการตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(มาตรฐานสถานบริการ) และหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดขององค์กรผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 และได้รับการรับรอง จาก HA ,TQA และ  PCA

2. การจัดการสุขภาพ  หมายถึง การบริหาร  บริการและวิชาการครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน(ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา)บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานและการคุ้มครองด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. เครือข่ายบริการสุขภาพ หมายถึง การร่วมมือกันทำงานระหว่างโรงพยาบาลลำสนธิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ และศูนย์สุขภาพชุมชนในอำเภอลำสนธิ

4. ภาคีเครือข่ายหมายถึง  การร่วมมือกันทำงานระหว่างโรงพยาบาลลำสนธิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลำสนธิ ศูนย์สุขภาพชุมชนในอำเภอลำสนธิ และองค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและอำเภอลำสนธิ

 

ประวัติโรงพยาบาลลำสนธิ

                โรงพยาบาลลำสนธิเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง  ตั้งอยู่ที่ 79 ม.11 ต.หนองรี      อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี อยู่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลลำสนธิเริ่มก่อตั้งโดยมีนายบุญลือ   ศรีทองอุทัย บริจาคที่ดินจำนวน   32  ไร่ ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด  10  เตียงเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในกิ่งอำเภอลำสนธิ  ซึ่งได้แยกออกมาจากอำเภอชัยบาดาลและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้จัดสรรบุคลากรทางสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานประกอบด้วยแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน และยาม จำนวน 1 คน รวมเป็น 8 คน  เปิดให้บริการเมื่อ 26 ตุลาคม 2535 ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลโดยหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา   ต่อจากนั้นได้รับบริจาคโดยมูลนิธิหลวงพ่อคูณปริสุทโธให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย   3    ชั้นจำนวน 1 หลังเพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยสามัญ 24 เตียงและห้องพิเศษ 5 ห้องและห้องแยกโรคระบบทางเดินหายใจ 1 ห้อง เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำสนธิและบริเวณใกล้เคียง รับผิดชอบประชากรในอำเภอลำสนธิ 6 ตำบล 49 หมู่บ้านจำนวน 26,690 คน นอกจากนั้นยังต้องรับผิดชอบประชาชนที่อยู่ในอำเภอชัยบาดาลบางส่วน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิและกิ่งอำเภอเทพารักษ์    จังหวัดนครราชสีมา

        ในระดับตำบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง กระจายตามตำบล ดังนี้ รพ.สต. ลำสนธิ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำสนธิ  รพ.สต.ซับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลซับสมบูรณ์ รพ.สต.เขาน้อย ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาน้อย  รพ.สต.เขารวก รพ.สต.วังทอง ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขารวก  รพ.สต.หินลาว  รพ.สต.กุดตาเพชร ตั้งอยู่ตำบลกุดตาเพชร

 

 

ข้อมูลวันที่ 21 ก.พ. 2563 21:00