ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลวัดสิงห์

 

            เป็นโรงพยาบาล เก่าแก่มีอายุ หลายสิบปี ก่อสร้างจากทรัพย์สินของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

         โรงพยาบาลวัดสิงห์ ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2525 ในที่ดินขนาด 18 ไร่ 2 งาน ซึ่งบริจาคโดยคุณลุงทองคำ - คุณป้าบัญญัติ พานิชกุล  วันที่ 7 เมษายน 2526 จนกระทั่งในปีงบประมาณ 2537 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เนื่องจากมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ฐานะเงินบำรุงของโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง อำเภอวัดสิงห์ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมี นโยบายในการให้หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนทุกคน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดสิงห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาลอื่นๆ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดสิงห์คนปัจจุบัน (นายแพทย์ธวัชชัย แต้ประยูร) จึงคิดหาทางในการสร้างตึกพิเศษขึ้น เพื่อจะนำเงินรายได้จากการให้บริการของตึกพิเศษมาสนับสนุนและช่วยให้การบริการแก่ประชาชนคนยากจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงคิดหาทางในการสร้างและช่วยให้การบริการแก่ประชาชนคนยากจน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ออกหาผู้บริจาคจากคหบดีในเขตอำเภอวัดสิงห์ คณะสงฆ์ และคหบดีในอำเภอใกล้เคียง และได้เลือกแบบตึกพิเศษขนาด 16 เตียง ตามแบบเลขที่ 2699 ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

         ในการดำเนินการก่อสร้างได้ว่าจ้าง นายเลี่ยม มีโพธิ์ เป็นผู้รับเหมาในวงเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมระบบไฟฟ้าภายในตึก โดยใช้ชื่อผู้บริจาคทุกคนว่า "คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างตึกพิเศษ โรงพยาบาลวัดสิงห์ " โดยมีนายบุญเลิศ จ๋วงพานิช เป็นประธาน มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อร่วมกันดำเนินการ เช่น คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างเป็นต้น ในการรับบริจาคเงินค่าก่อสร้างได้ดำเนินการเก็บเงินเป็นงวดๆ ทั้งหมด 5 งวด โดยคณะกรรมการการเงิน ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537 ก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 คณะกรรมการดำเนินการการก่อสร้าง จึงได้ว่าจ้างวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท มาดำเนินการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งสิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 รวมก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 3,850,00 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)         นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลวัดสิงห์ ยังได้รับบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตกแต่งห้องผู้ป่วย และห้องปฏิบัติงานของพยาบาล โดยได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติงานพยาบาล 2 เครื่อง ขนาด 30,000 บี ที ยู และตู้เย็นขนาด 4.5 คิว จาก สส. ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง   รวมแล้วมีผู้บริจาคเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยได้เป็นเงินประมาณ 2 ล้านเศษ         ตึกพิเศษ "ร่วมจิตศรัทธา" ได้เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 15 มีนาคม 2538 จนมาถึงปัจจุบัน สามารถให้บริการประชาชนในเขตอำเภอวัดสิงห์ และอำเภอใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพและประทับใจยิ่งจนได้รับคำกล่าวชมเชย ยกย่องจากผู้มารับบริการอยู่เนื่องๆ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดตึกพิเศษ "ร่วมจิตศรัทธา" อย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มิถุนายน 2539 นับเป็นศิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัดสิงห์และพสกนิกรชาววัดสิงห์และใกล้เคียงเป็นล้นพ้น

ข้อมูลวันที่ 22 ส.ค. 2555 07:07