ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลแกลง

ระวัติโรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลแกลงแรกกำเนิดในปีพ.ศ.2480ครั้งแรกนั้นใช้ชื่อว่าสุขศาลาชั้นสองประจำอำเภอแกลง ค่าก่อสร้างสุขศาลาชั้นสองสมัยนั้น ประมาณ1,000 บาท และต่อมา เมื่อพลเมืองเพิ่มมากขึ้น ทางราช การของกรมอนามัย และพ่อค้าประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเจ็บป่วยของประชาชน จึงได้ ร่วมกันพิจารณาโดยการจัดหาที่ดินบริจาคประชาชน คือนายป้อม ซื่อตรง และนางแปล่ม รัตนวิจิตร เป็นเหนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทางเกวียนในบัจจุบันคือสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอแกลง สำหรับค่าก่อสร้างครั้งแรกเป็นไม้ชั้นเดี่ยว 2 หลัง คือเรือนผู้ป่วยในอีก1 หลัง มีห้องจ่ายยา
ห้องตร้วจโรค ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ธุรการ และเรือนผู้ป่วยในอีก 1 หลัง และได้ทำพิธี เปิดเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2500 มีแพทย์แผนปัจจุบัน 1 คน สารวัตรสุขาภิบาล 1 คน ผดุงครรภ์ 2 คน ไม่มีภารโรง มีเตียงผู้ป่วยในจำนวน 10 เตี่ยง ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแกลง เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ และอนามัย และ
ได้รับงบประมาณ บริจาคประชาชนอีก385,000 บาทได้เริ่มก่อสร้างอาคารสำนัก
งานทางด้านทิศใต้ ของอาคารเดิมเพิ่มเป็นตึกชั้นเดี่ยว 1 ห้อง มีห้องปฎิบัตงานเป็นสัดส่วน อาคารไม้ เดิม 2 หลัง ไช้เป็นที่พักผู้ป่วย แยก ชาย-หญิง และในปีเดียวกันประชาชนในอำเภอแกลง ได้ร่วมกันบริจาค จัดซื้อ ที่ดินเพิ่มเติมอีกประมาณ 1 ไร่ 3 งาน

ในปี พ.ศ.2518 สถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแกลงได้เปลี่ยนเป็นศูนย์การแพทย์และ
อนามัยอำเภอ แกลง และต่อมาอีกไม่นานนัก ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลแกลงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด ระยอง กองสาธารณสุขภูมิภาค และโอนเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2519 และตั้งแต่นั้นมากระทรวงสาธารสุขได้จัดสรรงบประมาณ 110,000 บาท เพื่อทำการสร้างตึกผู้ป่วยนอกอีก 1 หลัง

ในปี พ.ศ.2521 ประชาชนได้เข้ามารับบริการมากขึ้นตามลำดับ จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนที่มารับบริการ ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างโรงพยาบาล แกลงแห่งใหม่ขึ้น เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ที่ถนนแหลมยาง หลักกิโลเมตรที่ 271 ซึ่ง ประชาชนในท้องถิ่นรวม 6 รายการ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 44 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา อยู่ในที่ลุ่มให้ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง และผู้ป่วยใน 1 หลัง บ้านพักเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอีก 15 หลัง โรงครัว โรงซักฟอก โรงสูบน้ำ หอถังสูง ระบบไฟฟ้า การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2522 โดย ฯพณฯ รมต.สาธารณสุขนายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ทำพิธีเปิด

ในปี พ.ศ.2525 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ยกฐานะเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงในปี พ.ศ. 2536ได้รับบริจาคหอผู้ป่วยขนาด 60 เตียง จากคณะสงฆ์และประชนอำเภอแกลง เปิดให้ไช้บริการได้ปี พ.ศ.2540 ในปี พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณในโครงการอีสเทิร์นชีบอร์ด จำนวน 65 ล้านบาทสร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 4 ชั้น 

ในปี พ.ศ.2541 ได้การรับยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง

ในปี พ.ศ.2544 ได้รับยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง รับผิดชอบประชากร อ.แกลง และกิ่ง อ.เขาชะเมา 153,912 คนในปี พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ขนาด 200 เตียง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรองรับ โรงพยาบาลวังจันทร์และโรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ์ 80 พรรษา 

ในปี พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารผ่าตัด-คลอด 6 ชั้น จะสามารถให้บริการได้ในราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

 

ข้อมูลวันที่ 20 ธ.ค. 2560 11:42