ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลขุนหาญ

ประวัติโรงพยาบาลขุนหาญ

 

ความเป็นมา   

โรงพยาบาลขุนหาญ  เดิมเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย  ตั้งอยู่ในเขตตำบลสิ อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  มีพื้นที่  38  ไร่ 1  งาน  การบริหารงานขึ้นตรงต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  กระทรวงสาธารณสุข

          ปี  พ.ศ. 2517    -  ได้ยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ชั้น1

          ปี  พ.ศ. 2525    -  ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10  เตียง  ได้รับเงินบริจาคจาก พ่อค้า

    ประชาชนและส่วนราชการต่างๆ  เพื่อก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน  จำนวน  1  หลัง

    เป็นเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท  โดยตั้งชื่อ ว่า  “ ตึกประชาสามัคคี ”    

          ปี  พ.ศ. 2526  -  เกิดเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนด้านทิศใต้ของอำเภอขุนหาญ 

นายแพทย์ ประวิ  อ่ำพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ  ได้นำคณะ3เจ้าหน้าที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บ   ส่วนหนึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขุนหาญ

            ปี.  พ.ศ. 2527 -  เกิดเหตุการณ์สู้รบบริเวณช่องเขาพระพะลัย  ทหารเวียดนามบุกยึดพื้นที่ของ

   ไทยในเขตอำเภอขุนหาญ  เหตุการณ์สู้รบรุนแรงขึ้น  จำนวนผู้บาดเจ็บเข้ารับ

   การรักษาในโรงพยาบาลขุนหาญ

-  โรงพยาบาลขุนหาญ  ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลแนวหน้า

-  โรงพยาบาลขุนหาญได้รับงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล  

   30  เตียง

            ปี  พ.ศ. 2528  -  ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล  ขนาด  30 เตียง

            ปี  พ.ศ. 2529  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดส่งแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง  และ

   สนับสนุนให้พยาบาลฝึกอบรมด้านวิสัญญี  รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง

   การแพทย์

-  ร่วมกับสถาบัน  ANTWERP ประเทศเบลเยี่ยม กองสาธารณสุขมูลฐาน และ

   มหาวิทยาลัยมหิดล  ศึกษาวิจัยรูปแบบการให้บริการและพัฒนาสถานีอนามัย

   กับโรงพยาบาลชุมชน เรียกว่า  “ โครงการวิจัยขุนหาญ ” 

           ปี พ.ศ.  2530  -  ปรับปรุงและพัฒนาด้านการแพทย์   ด้านการพยาบาล และให้บริการแก่ผู้มา

   รับบริการด้านรูปแบบการผสมผสานทั้งในด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริม

   สุขภาพ  การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ

            ปี พ.ศ. 2531   -  นำผลการวิจัยในโครงการขุนหาญ  มาใช้ในการพัฒนาระบบงานต่างๆ  เช่น

    ระบบงานข้อมูลข่าวสาร  ระบบงานส่งต่อผู้ป่วย   ระบบการรักษาพยาบาลผู้ 

    ป่วยโรคเรื้อรัง  เป็นต้น

             ปี พ.ศ. 2532   -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนงานบริการได้อย่างมี   

   ประสิทธิภาพ

-  พัฒนาลูกข่ายวิทยุสื่อสารสาธารณสุขและบริการรักษาพยาบาลทางวิทยุ

-  จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ  ( คปสอ.)

            ปี  พ.ศ.  2533 -  พัฒนาโครงสร้างอาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างให้เป็นระเบียบและสวยงาม

            ปี  พ.ศ.  2534 -  ปรับปรุงและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั่วไป

            ปี  พ.ศ.  2535 -  ก่อสร้างโรงจอดรถและสถานที่จอดรถ

            ปี  พ.ศ.  2537 -  ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลยกระดับเป็น 

   โรงพยาบาล ขนาด  60   เตียง

            ปี  พ.ศ.  2538 -  เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาล   ขนาด  60 เตียง

                                    -  พัฒนาระบบการให้บริการและจัดคลินิกเฉพาะโรค

            ปี  พ.ศ.  2539 -  จัดระบบการบริหารเวชภัณฑ์  โดยการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์  ให้เป็น สต๊อก

   กลางในการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์แก่สถานีอนามัย

-  ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะ  และพัฒนาระบบ

   การกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี  พ.ศ.  2540 -  จัดหาทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ

-  ก่อสร้างอาคารพัสดุและพัฒนาระบบงานบริการอาหาร

                ปี  พ.ศ.  2541 -  คณะสงฆ์อำเภอขุนหาญ  ร่วมกับพ่อค้าประชาชนส่วนราชการต่าง ๆ และ

   โรงพยาบาลขุนหาญ  ร่วมดำเนินการจัดหาทุนทรัพย์และก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ

                ปี  พ.ศ.  2542           -  ได้งบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาล

   ขนาด  90  เตียง

-  ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  (เดิม) เป็นอาคารศูนย์การแพทย์

    แผนไทย

                 ปี  พ.ศ.  2543-ปัจจุบัน

                             -  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล  ขนาด   90  เตียง

                                    -  ปรับปรุงตึกประชาสามัคคี   เป็นศูนย์การประชุมและศูนย์ออกกำลังเพื่อสุขภาพ

 

***********************

 

ข้อมูลวันที่ 17 ต.ค. 2554 12:18