ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลน้ำยืน

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลน้ำยืน :

        โรงพยาบาลชายแดนชั้นนำ ด้านบริการสุขภาพร่วมภาคีเครือข่าย ประชาชนสุขภาพดีปี  ๒๕๖๓

 

พันธกิจ :

1.      พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และความผาสุก 

2.      พัฒนาระบบบริการ

3.      พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

4.      พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานและการจัดบริการ

5.      สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการสุขภาพ

ค่านิยม :

มุ่งมั่นให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานเป็นทีม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

วัฒนธรรมองค์กร :

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ  จิตบริการ  ทำงานเป็นทีม  ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 

 ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล

1.      ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการประกวดโรงพยาบาลงานเอดส์ในแม่และเด็ก (โครงการ Care)     ในระดับเขต 7  วันที่ 27  พฤศจิกายน  2549

2.      ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาจากงานสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553

3.      ได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพระดับเขตปี 2553

4.      ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand  เดือน มิ.ย. 2548 และผ่านการ Re-accreditation ของกรมอนามัยวันที่ 23 เม.ย.2553 ถึง 22  กันยายน  2556

5.      ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล  วันที่  8  มิถุนายน  2555 – 7  มิถุนายน  2558

6.      ผ่านการรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว (ระดับทอง) ปี2552                                    ผ่านการ RE-ACCREDICTATION  วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2556

7.      ผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพจาก สรพ. วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 รับรอง 2 ปี  ผ่านการประเมิน  Re-accreditation  วันที่  27  สิงหาคม  2556  ครบวาระ  3  ปี 

8.      ได้รับรางวัลคลินิควัณโรคดีเด่น อันดับ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556-2557

9.      รับโล่รางวัล TB Free Excellence Award 2013 วันที่ 22 มีนาคม 2557

10.     ผ่านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ 1 ศูนย์ให้คำปรึกษา Psychosocial clinic คุณภาพ ระดับดีเด่น ผ่านมาตรฐานบำบัดยาเสพติด

11.     รางวัลชมเชย  นำเสนอผลงานวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติเรื่องการใช้ระบบ Fast Tract Stroke สู่ EMT-B อ.น้ำยืน

12.     รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่นติดดาว (ดูแลผู้ป่วยมะเร็งและการดูแลแบบประคับประคอง)  จาก สปสช .ปี ๒๕๕๗ 

13.     ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

14.      นายแพทย์พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางฉวีวรรณ  คำศรี   เลขานุการชมรมจริยธรรม ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด  ปี ๒๕๕๖ จากเสถียรธรรมสถาน

15.      รางวัลหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558

เข็มมุ่ง

1.      พัฒนาระบบส่งต่อ

2.      พัฒนาระบบการบันทึกเวชระเบียน

3.      พัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกตาม Patient Safety Goal –SIMPLE(Hand hygiene, High-Alert Drug, LASA , ADE, Medication Reconciliation, Patient Identification, BA, PPH, AMI)

4.      พัฒนาคุณภาพบริการในกลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่

4.1  โรคที่มีความเสี่ยงสูง เช่น AMI , Birth Asphyxia , PPH , HI

4.2  โรคเรื้อรัง เช่น DM, Asthma

4.3  โรคทางระบาดวิทยา เช่น DHF

4.4  โรคจิตเวช อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

4.5     โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น Occupational Lung Disease จากโรงโม่หิน , สารเคมีทางการเกษตร

4.6     โรคสำคัญในพื้นที่ Teenage Pregnancy

5. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย

ข้อมูลวันที่ 24 พ.ย. 2558 00:35